T T
Otwarta komora fumigacyjna.

Usługi fumigacyjne

Treść

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie oferuje profesjonalną usługę dezynfekcji chemicznej książek, czasopism, materiałów archiwalnych, innych dokumentów, wykonywaną  w komorze fumigacyjnej. Typ: UDA 800. (Ofertę kierujemy zarówno do instytucji, jak i osób prywatnych).

Urządzenia typu UDA przeznaczone jest do przeprowadzania procesu dezynfekcji i dezynsekcji starodruków, dokumentów, map, elementów z  drewna oraz innych materialnych dóbr kultury i sztuki.  Proces ten powstrzymuje degradację eksponatów związaną z rozwojem bakterii, grzybów lub owadów. Dezynfekcja przeprowadzana jest w warunkach podciśnienia z wykorzystaniem gazu do sterylizacji przemysłowej.

Takie działania zabezpieczające znajdują zastosowanie w bibliotekach, archiwach, muzeach, filmotekach, w pracowniach konserwacji zabytków i innych instytucjach.  Dezynfekcja przeprowadzana jest w warunkach podciśnienia z wykorzystaniem gazu S-9.

Dezynfekcja chemiczna w naszej komorze fumigacyjnej odbywa się przy użyciu gazu Rotanox  (Gaz S–9), będącego mieszaniną zawierającą 9%  tlenku etylenu i 91% dwutlenku węgla.

Przewidywany okres realizacji obejmuje m.in.: 

 • czas dezynfekcji właściwej: 24-36 h
 • kwarantannę – minimum 2-5 dni

Przebieg procesu różnie się w zależności od pod dawanych dezynfekcji materiałów (archiwalne  czy książki). 

Pojemność komory fumigacyjnej wynosi około 0,60 m3. Załadunek możliwy jest w przestrzeni o kształcie prostopadłościanu o wymiarach:

Podstawa szer. 74 cm x dł. 110 cm

 

Materiały poddawane dezynfekcji:

UWAGA

Obowiązek oceny powierzanych materiałów  pod kątem ich wrażliwości na działanie tlenku  etylenu i innych czynników fizycznych (wynikających z technologii procesu dezynfekcji  zastosowanego w komorze fumigacyjnej UDA 800 spoczywa na przekazującym materiały do dezynfekcji.

Informacje dodatkowe

Muzeum gwarantuje dochowanie szczególnej staranności w zakresie zapewnienia parametrów  procesu dezynfekcji zgodnych ze standardami przewidzianymi dla materiałów archiwalnych i księgozbiorów.

Usługa realizowana jest z zachowaniem klauzuli poufności zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29  sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883). Muzeum  może odmówić usługi w odniesieniu do materiałów, które naruszają ustawę o ochronie danych osobowych.

Przyjmowanie i odbiór materiałów

Na zleceniodawcy ciąży obowiązek:

 • dostarczenia powierzanych materiałów do siedziby Muzeum i wniesienia ich na własny koszt i ryzyko do magazynu wstępnego (Rausz kazimierski, plac Wolnica 1, Kraków).
 • przygotowania szczegółowego wykazu materiałów powierzanych do dezynfekcji.
 • odbioru materiałów po procesie dezynfekcji wprost z siedziby Muzeum (z magazynu kwarantanny) i wyniesienia ich na własny koszt i ryzyko.

Ilość materiałów przyjmowanych jednorazowo  od zleceniodawcy jest ograniczona pojemnością  magazynu wstępnego i magazynu kwarantanny.

Wniosek o przeprowadzenie fumigacji: Druk–F1, składa się w formie papierowej z podpisem osoby składającej wniosek lub w formie elektronicznej z podpisem wnioskodawcy.

Wniosek można:

 • złożyć osobiście,
 • wysłać przesyłką pocztową na adres: Muzeum Etnograficzne im Seweryna Udzieli w Krakowie, ul. Krakowska 46, 31-066 Kraków, z dopiskiem „wniosek o przeprowadzenie fumigacji”,
 • przesłać elektronicznie na adres mailowy: sekretariat@etnomuzeum.eu

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku uzgadniany jest wstępny koszt i data transportu/ przywiezienia eksponatów do MEK.

 

Koszt usługi 

 • dezynfekcja pojedynczych obiektów do 1 % roboczej objętości komory: 20,00 zł + 23% VAT
 • dezynfekcja wsadu przy pełnej objętości roboczej komory (0,6m3): 410,00 zł + 23% VAT
 • dezynfekcja wsadu przy 1/2 objętości roboczej komory (0,6m3): 300,00 zł + 23% VAT
 • dezynfekcja 1 mb akt, książek formatu A4: 115,00 zł + 23% VAT