T T
Sala "Odnowa" na wystawie stałej MEK. Z lewej strony fragment pnia. Naokoło przymocowane na ukos drewniane belki. Są na różnej wysokości. Zakończenie w kolorze zielonym. Przytwierdzone do sufitu z kolorowymi pasami..

Regulamin zwiedzania

Treść

I. Informacje ogólne:
 1. Zwiedzanie ekspozycji w Muzeum Etnograficznym w Krakowie odbywa się w dniach i godzinach ustalonych przez dyrektora Muzeum.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji stałych i czasowych, koncertów, wykładów oraz oferty przewodnickiej i edukacyjnej, jak również informacje o cenach biletów, przysługujących zniżkach i wstępie bezpłatnym są zamieszczone w kasach biletowych oraz na stronie internetowej Muzeum.
 3. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.
 4. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu/paragonu fiskalnego.

II. Zasady zwiedzania:
 1. Na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Muzeum.
 2. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 3. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem substancji odurzających oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych osób czy zbiorów, a także osoby zakłócające porządek zwiedzania innym, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych – zostaną poproszone o opuszczenie Muzeum. Osoba wyproszona z Muzeum nie może domagać się zwrotu pieniędzy za bilet wstępu.
 4. Wszystkie plecaki, torby, walizki, oraz torebki przekraczające wymiar 40x25x20 cm, a także parasole i odzież wierzchnią należy pozostawić w szatni lub w szafkach depozytowych z których korzystanie jest bezpłatne. Ilość szafek depozytowych jest ograniczona, w wypadku, gdy wszystkie pozostają zajęte zwiedzający muszą poczekać na ich zwolnienie.
 5. Każdego dnia, podczas którego ekspozycja jest otwarta dla zwiedzających, po jej zamknięciu następuje przegląd szafek depozytowych. Pozostawione rzeczy są wyjmowane i po 48 godzinach od terminu wyjęcia zostają zutylizowane lub przekazane odpowiednim służbom. Powyższe oznacza, iż z chwilą złożenia rzeczy do depozytu, Muzeum zawiera ze zwiedzającym umowę przechowania na czas określony, nie dłuższy jednak niż 48 h.
 6. Zwiedzający jest zobowiązany poinformować osobę obsługującą szatnię, iż w odzieży bądź innych rzeczach pozostawionych w szatni znajdują się rzeczy wartościowe bądź wrażliwe. Muzeum jest uprawnione do odmówienia zawarcia umowy przechowania w razie stwierdzenia, iż nie będzie w stanie zapewnić im adekwatnej ochrony.
 7. Fotografowanie i filmowanie amatorskie bez dodatkowego oświetlenia w tym lampy błyskowej i statywu jest bezpłatne. W wypadkach szczególnych muzeum zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zakazu fotografowania wskazanych obiektów.
 8. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rowery pozostawione na wyznaczonych parkingach rowerowych.
 9. Zwiedzający są proszeni o opuszczenie Muzeum po upływie czasu otwarcia ekspozycji. Ostatni zwiedzający są wpuszczani na ekspozycję na 30 minut przed zamknięciem Muzeum. Na szczególną prośbę zwiedzającego i przy świadomości poniesionej przez zwiedzającego straty, obsługa może wyrazić zgodę na wpuszczenie na ekspozycję, gdy czas do zamknięcia Muzeum jest mniejszy niż 30 minut.
 10. Na terenie ekspozycji muzealnej obowiązują następujące zakazy:
  • dotykania eksponatów,
  • siadania na meblach stanowiących element ekspozycji,
  • hałaśliwego zachowywania się i biegania,
  • wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika, psa asystenta),
  • palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz używania otwartego ognia,
  • wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów,
  • wnoszenia broni, amunicji i innych narzędzi i urządzeń mogących zagrozić życiu i zdrowiu,
  • fotografowania z użyciem statywu oraz lamp,
  • rozmawiania przez telefony komórkowe podczas zwiedzania ekspozycji.
 11. Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.
 12. Ewentualne skargi i wnioski prosimy składać listownie na adres Muzeum lub przesyłać na adres mailowy: sekretariat@etnomuzeum.eu

III. Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, ul. Krakowska 46, 31-066 Kraków, NIP: 9441503752, REGON: 000277492.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Muzeum Narodowym w Krakowie: tel. adres e-mail: iodo@etnomuzeum.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez system telewizji dozorowej przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Muzeum Etnograficznego w Krakowie oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 lit. c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodnie z ustawą a z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (D. U. 2014, poz. 1240).
 4. Zapis obrazu jest elementem prawnie chronionym i ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo MEK. W związku z tym nie posiada Pani/Pan prawa dostępu do treści swoich danych oraz prawa ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu, prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa.
 5. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Muzeum Etnograficznego w Krakowie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Muzeum Etnograficznego w Krakowie.
 7. Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 30 dni zapis jest automatycznie i trwale usuwany poprzez nadpisanie kolejnego obrazu.