T T

Regulamin warsztatów online dla grup szkolnych w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie

Treść

Regulamin określa zasady prowadzenia i udziału w warsztatach muzealnych online (dalej: „Warsztaty”), organizowanych przez Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, ul. Krakowska 46, 31-066 Kraków (dalej: „MEK”).

Udział w Warsztatach jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 1. Informacje ogólne

1. Warsztaty prowadzone są od poniedziałku do piątku dla uczniów zorganizowanych grup szkolnych (dalej „Uczestnicy”), które dokonały uprzedniej rezerwacji.

2. Maksymalna liczba Uczestników mogących wziąć udział w Warsztatach to jedna klasa szkolna.

3. Warsztaty trwają 45 minut i prowadzone są z wystawy MEK przez edukatorów muzealnych MEK (dalej: „Edukator”).

4. Warsztaty realizowane są za pośrednictwem platformy do wideokonferencji ZOOM. 

5. Udział w Warsztatach jest płatny. Opiekun grupy (dalej „Opiekun”) nie ponosi kosztów udziału w Warsztatach.

 
§ 2. Rezerwacja Warsztatów

1. Rezerwacji Warsztatu można dokonać telefonicznie pod numerem 883 751 003 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00–16:00.

2. Podczas dokonywania rezerwacji należy podać dane kontaktowe: adres szkoły lub innej placówki zamawiającej Warsztaty (dalej: „Zamawiający”), nr telefonu i adres mailowy Opiekuna oraz dane do faktury. Na numer telefonu Opiekuna może dzwonić Edukator, jeśli pojawią się problemy techniczne podczas Warsztatów.

3. Terminy Warsztatów ustalane są pomiędzy MEK i Zamawiającym w miarę wolnych terminów.

4. W przypadku rezerwacji więcej niż jednego Warsztatu, każdy z nich należy opłacić oddzielnie.

5. Brak opłacenia rezerwacji w terminie podanym w mailu potwierdzającym rezerwację powoduje jej automatyczne anulowanie.

 
§ 3. Udział w Warsztatach

1. Po dokonaniu wpłaty, na adres mailowy wskazany przez osobę Zamawiającego zostanie wysłany link, pod którym odbędą się Warsztaty. Link jest aktywny nie wcześniej niż 15 minut przed Warsztatami. W razie problemów z otwarciem linku lub w przypadku braku połączenia prosimy Opiekuna o kontakt z Prowadzącym pod numerem tel. 883 751 003.

2. Opiekun towarzyszy Edukatorowi jako współmoderator. W ramach tej roli przekazuje Uczestnikom link i hasło, akceptuje Uczestników dołączających do Warsztatów, udziela głosu lub ogranicza dostęp do mikrofonów oraz pozostaje w kontakcie z Prowadzącym.

3. Opiekun zobowiązany jest do połączenia się z Edukatorem za pośrednictwem platformy Zoom przynajmniej 10 minut przed rozpoczęciem Warsztatów i przed dołączeniem do Warsztatów pierwszego Uczestnika. Warsztaty nie mogą się rozpocząć bez Opiekuna. W przypadku nie stawienia się (nie zalogowania się na Warsztaty) przez Opiekuna co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem, Warsztaty są anulowane i obowiązują zasady jak przy rezygnacji z Warsztatów w dniu ich prowadzenia, opisane w § 5 ust. 2 Regulaminu. 

4. Warsztaty zakładają interakcję między Uczestnikami i Edukatorem. Warunkiem umożliwiającym udział w Warsztatach jest dostęp do komputera, tabletu, telefonu oraz połączenia z Internetem. Uczestnicy przez cały czas trwania Warsztatów powinni mieć włączone mikrofony i kamery, co umożliwi pełny udział w Warsztatach oraz ułatwi pracę Edukatorowi.

5. Niedozwolone jest bez wyraźnej zgody Edukatora:
a/ nagrywanie Warsztatów w formie audio lub wideo
b/ wykonywanie zdjęć lub zrzutów ekranu z Warsztatów
c/ udostępnianie linku do Warsztatów osobom spoza Uczestników.

 
§ 4. Przygotowanie materiałów

1. Po opłaceniu rezerwacji Warsztatów, na adres mailowy wskazany w par. 3 ust. 1, MEK wysyła oprócz linku do Warsztatów:
a/ „Zasady udziału w warsztatach online MEK” – do przekazania przez Opiekuna rodzicom lub opiekunom Uczestników,
b/ niniejszy Regulamin,
c/ wykaz materiałów papierniczych i/lub plastycznych potrzebnych do udziału w Warsztatach (jeśli dotyczy), przy czym wszystkie ww. materiały są zwykle dostępne w szkole lub domu,
d/ opracowane przez MEK materiały do druku, w formacie .pdf lub .doc –w celu przekazania ich Uczestnikom przed Warsztatami (jeśli dotyczy).

2. Uczestnicy są zobowiązani do przygotowania we własnym zakresie ww. materiałów plastycznych/papierniczych. Opiekun zobowiązany jest do sprawdzenia przygotowanych przez Uczestników materiałów przed rozpoczęciem Warsztatów. 

3. MEK zobowiązuje się do merytorycznego przygotowania Warsztatów, opracowania materiałów dydaktycznych udostępnionych Uczestnikom (jeśli dotyczy), a także do dostosowania scenariusza do wieku i percepcji Uczestników (w tym dostosowania scenariuszy Warsztatów do potrzeb grup z niepełnosprawnościami – po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby przez zamawiającego Warsztaty).

 
§ 5. Rezygnacja i odwołanie Warsztatów

1. Rezygnacja z Warsztatów powinna być zgłoszona telefonicznie pod numerem 883 751 003 lub 12 430 18 27 (poniedziałek-piątek, godz. 9:00-16:00), lub mailowo na adres: edukacja@etnomuzeum.eu najpóźniej 3 dni robocze przed ustalonym terminem Warsztatów. W przypadku Warsztatów odbywających się w poniedziałek – najpóźniej do godz. 15:00 w czwartek poprzedzający termin Warsztatów

2. W przypadku rezygnacji z Warsztatów z pominięciem powyższych zasad lub w przypadku niestawienia się Uczestników w dniu Warsztatów, Zamawiający jest zobowiązany do uiszczenia opłaty minimalnej za zajęcia.

3. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przełożenia Warsztatów na inny wolny termin. Wówczas należy niezwłocznie skontaktować się z MEK telefonicznie pod numerami wskazanymi w ust. 1.

4. MEK zastrzega sobie prawo przerwania zajęć w przypadku:
a/ zachowania się Uczestnika/ów w sposób uniemożliwiający prowadzanie Warsztatów,
b/ zalogowania się na Warsztaty osób postronnych,
c/ jeśli wystąpią problemy techniczne uniemożliwiające komunikację audio i wideo pomiędzy Edukatorem i Uczestnikami.

W przypadkach wymienionych w pkt. a/ i b/ Zamawiający ponosi koszty w wysokości 100% ceny Warsztatów.

W przypadku wymienionym w pkt. c/ istnieje możliwość dokończenia lub ponownego przeprowadzenia Warsztatów przez Edukatora w innym terminie ustalonym między Zamawiającym i MEK, bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. 

5. MEK zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów w szczególnych przypadkach, zwłaszcza spowodowanych pandemią COVID-19, po wcześniejszym powiadomieniu Opiekuna.

6. W przypadku odwołania opłaconych Warsztatów z powodów leżących po stronie MEK, Zamawiający otrzymuje zwrot kosztów w wysokości 100 % wpłaconej kwoty rezerwacji.

 
§ 6. Przetwarzanie danych osobowych

Spełniając obowiązek informacyjny określony w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem danych jest Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie (MEK), ul. Krakowska 46, 31–066 Kraków NIP: 9441503752, REGON: 000277492.

2. W zakresie związanym z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez MEK Inspektorem Ochrony Danych - za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: iodo@etnomuzeum.eu) lub pisemnie na adres siedziby MEK. 

3. Udział w Warsztatach wiąże się z koniecznością przetwarzania przez MEK danych osobowych Zamawiającego (imię i nazwisko, nr telefonu, adres email), Opiekuna (imię i nazwisko, nr telefonu, adres email, wizerunek) i Uczestników (imię i nazwisko, wizerunek). Dane te (otrzymane od Państwa, opiekunów prawnych Uczestników lub w inny sposób upublicznione) będą przetwarzane w celu realizacji Warsztatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (treść: „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”)

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia rezerwację i korzystanie z Warsztatów. 

5. W zakresie i z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa , w tym RODO, macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6.Dane osobowe są udostępniane podmiotowi świadczącemu usługi związane ze wsparciem programistycznym i informatycznym na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych. 

7. Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

8. Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały profilowaniu.

9. MEK nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji Warsztatów i związanych z nimi usług, a po jego upływie przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym świadczona była usługa (art. 70 § 1 Ordynacja podatkowa), lub do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu wobec przetwarzania.

11. Do komunikacji z Państwem wykorzystujemy platformę Microsoft Office 365 należącą do firmy Microsoft, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych oraz platformę wideokonferencyjną i webinarową należącą do firmy Zoom, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

12. Pełna treść klauzuli informacyjnej odnośnie przetwarzania Państwa danych znajduje się na stronie internetowej: etnomuzeum.eu/ochrona-danych-osobowych