T T

Regulamin uczestnictwa w warsztatach online w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie

Treść

Regulamin uczestnictwa w warsztatach online
w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie


1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia i udziału w warsztatach muzealnych online (zw. dalej: „Warsztaty online” lub „Warsztaty”), organizowanych przez

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
ul. Krakowska 46, 31–066 Kraków
(zw. dalej: „MEK”)

2. Warsztaty on line prowadzone są dla zorganizowanych grup szkolnych (zwanych dalej „Uczestnikami”).

3. Warsztaty online realizowane są za pośrednictwem platformy do wideokonferencji ZOOM.

4. Warsztaty trwają 45 minut, transmitowane są na żywo online z ekspozycji MEK.

5. Maksymalna liczba Uczestników mogących wziąć udział w Warsztatach online to 30 osób.

6. Udział w Warsztatach jest płatny. W cenie zawarte są materiały dydaktyczne do wydrukowania we własnym zakresie. Opiekunowie grupy nie ponoszą kosztów za udział w Warsztatach.

7. Warsztaty dla grup prowadzone są od poniedziałku do piątku, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji, dokładne terminy ustalane są indywidualnie.

8. Uczestnictwo w Warsztatach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

9. Udział w zajęciach jest jednoznaczny z akceptacją przepisów RODO ujętych w punktach 29–34 niniejszego regulaminu oraz w dołączonej do niego Ogólnej klauzuli informacyjnej.

10. Opiekun grupy (zwany dalej „Opiekunem”) towarzyszy jej jako współmoderator. W ramach tej roli przekazuje Uczestnikom link i hasło, akceptuje Uczestników dołączających do spotkania, udziela głosu lub ogranicza dostęp do mikrofonów, pozostaje w kontakcie z muzealnym edukatorem. Opiekun zobowiązany jest do połączenia się z edukatorem za pośrednictwem platformy Zoom przynajmniej 10 minut przed rozpoczęciem Warsztatów i przed dołączeniem do Warsztatów pierwszej z uczestniczek / uczestników. Warsztaty nie mogą się rozpocząć bez Opiekuna.W przypadku nie stawienia się (nie zalogowania się na Warsztaty online) przez Opiekuna co najmniej 10 minut przed czasem – Warsztaty są anulowane i obowiązują zasady jak przy rezygnacji z warsztatów w dniu zajęć, opisane w punkcie 23 niniejszego regulaminu.

11. Przygotowane przez MEK Warsztaty zakładają interakcję między uczestnikami i prowadzącym. Warunkiem umożliwiającym uczestniczenie w warsztatach online jest dostęp do komputera, tabletu, telefonu oraz połączenia z Internetem. Prosimy również, aby Uczestnicy przez cały czas trwania warsztatów mieli włączone mikrofony i kamery, co pozwoli na ich pełne uczestnictwo w warsztatach online oraz ułatwi pracę naszym edukatorom.

12. Warunkiem udziału w Warsztatach jest utworzenie wcześniej bezpłatnego konta na platformie Zoom przez każdego z Uczestników oraz przez Opiekuna grupy.

13. Po dokonaniu wpłaty, na adres mailowy Zamawiającego zostanie wysłany link, pod którym odbędą się Warsztaty online. Link jest aktywny na 10 minut przed zajęciami. W razie problemów z otwarciem linku lub w przypadku braku połączenia prosimy Opiekuna Grupy o kontakt z Prowadzącym Warsztaty pod numerem tel. 883 751 003.

14. Po przyjęciu rezerwacji na zajęcia Organizator wysyła Zamawiającemu:

– „Regulamin uczestnictwa w warsztatach online w Muzeum Etnograficznym w Krakowie” – do przekazania przez nauczyciela rodzicom/opiekunom Uczestników;
– wykaz materiałów papierniczych i/lub plastycznych potrzebnych do wzięcia udziału w Warsztatach (jeśli dotyczy) – wszystkie materiały potrzebne do udziału w Warsztatach są standardowo dostępne w szkole lub domu.
– opracowane przez Organizatora materiały, które będą wykorzystywane podczas Warsztatów – do druku, w formacie pdf lub doc – w celu przekazania ich przez Nauczyciela/Opiekuna grupy Uczestnikom przed Warsztatami (jeśli dotyczy).

15. MEK zobowiązuje się do do merytorycznego przygotowania zajęć, opracowania materiałów dydaktycznych udostępnionych Uczestnikom, a także do dostosowania scenariusza do wieku i percepcji uczestników (w tym dostosowania scenariuszy Warsztatów do potrzeb grup z niepełnosprawnościami po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby przez Zamawiającego).

16. Uczestnicy są zobowiązani do przygotowania we własnym zakresie materiałów plastycznych/papierniczych, które zostały wskazane przez Organizatora (jeśli dotyczy). Opiekun zobowiązany jest do sprawdzenia przygotowanych przez Uczestników materiałów przed rozpoczęciem Warsztatów.

17. Zamawiający zobowiązuje się do punktualnego stawienia się Uczestników na Warsztaty.

18. Warsztaty prowadzimy wyłącznie dla grup, które dokonały uprzedniej rezerwacji. Terminy Warsztatów ustalane są w miarę wolnych miejsc – rezerwacja następuje w pierwszym wolnym terminie.

19. Rezerwacji zajęć można dokonać telefonicznie pod nr tel. 12 430 60 w godz. 9:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.

20. Podczas dokonywania rezerwacji należy podać dane kontaktowe Zamawiającego: adres szkoły/placówki, nr telefonu i adres mailowy opiekuna grupy oraz dane do faktury.

21. W przypadku rezerwacji więcej niż jednego Warsztatu online, każdy z nich należy opłacić oddzielnie.

22. Brak opłacenia rezerwacji w terminie podanym w mailu potwierdzającym powoduje jej automatyczne anulowanie.

23. Rezygnacja z zarezerwowanych zajęć powinna być zgłoszona telefonicznie pod numerem 12 430 60 23 lub 12 430 18 27 lub mailowo na adres: edukacja@etnomuzeum.eu najpóźniej 3 dni robocze przed ustalonym terminem zajęć. Dla zajęć odbywających się w poniedziałek – najpóźniej w czwartek poprzedzający termin zajęć do godziny 15.00.

24. W przypadku rezygnacji z warsztatów z pominięciem powyższych zasad lub w przypadku nie stawienia się na zajęcia: zamawiający ponosi opłatę 50% kosztów zajęć.

25. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przełożenia Warsztatów na inny wolny termin – prosimy wówczas o niezwłoczny kontakt pod numerem 12 430 60 23 lub 12 430 18 27.

26. Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w szczególnych przypadkach, zwłaszcza spowodowanych pandemią, po wcześniejszym powiadomieniu Opiekuna grupy.

27. MEK zastrzega sobie prawo przerwania zajęć w przypadku zachowania się Uczestnika/ów w sposób uniemożliwiający prowadzanie zajęć.

28. Muzeum zastrzega sobie prawo do przerwania zajęć w przypadku zalogowania się na Warsztaty online osób postronnych, a także jeśli wystąpią problemy techniczne uniemożliwiające komunikację audio i wideo pomiędzy prowadzącym i uczestnikami.

29. W przypadku odwołania Warsztatów ze strony MEK – Zamawiający otrzymuje zwrot opłat w wysokości 100 % wartości kwoty rezerwacji.

30. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych osób małoletnich przebywających pod moją opieką przez administratora danych Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie ul. Krakowska 46, 31–066 Kraków NIP: 9441503752, REGON: 000277492, w celu umożliwienia mojego uczestnictwa w warsztatach / oraz oświadczam, że posiadam zgody przedstawicieli ustawowych zapisywanych przeze mnie osób na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z niniejszym punktem. Więcej o ochronie prywatności: https://etnomuzeum.eu/polityka-prywatnosci

31. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

32. Zapoznałem(–am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

32. Uczestnictwo w Warsztatach online wiąże się z koniecznością przetwarzania przez Organizatora danych Uczestników Warsztatów oraz ich Opiekunów.

33. Niedozwolone jest rejestrowanie w formie audio bądź wideo warsztatów, to znaczy nagrywanie warsztatów oraz wykonywanie zdjęć lub zrzutów ekranu, bez wyraźnej zgody Prowadzącego warsztaty.

34. Niedozwolone jest zapraszanie do uczestnictwa w Warsztatach online osób uprzednio na nie nie zapisanych bez wyraźnej zgody Prowadzącego.


Ogólna klauzula informacyjna

Zapoznaj się z polityką prywatności stosowaną na stronie internetowej Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie.

I. Kto przetwarza dane osobowe i w jakim celu

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
ul. Krakowska 46, 31–066 Kraków
NIP: 9441503752, REGON: 000277492

zwanym dalej „Administratorem danych”.

Dane osobowe, które nam powierzasz, w szczególności: imię, nazwisko, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:

● w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną,
● informowania Cię o wydarzeniach muzealnych oraz planowanych i obecnych wystawach,
● w celu realizacji składanych zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego online, a także realizacji ewentualnych późniejszych reklamacji lub zwrotów,
● w celu należytego prowadzenia serwisu, w szczególności dla celów administracyjnych, a także do zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji,
● w celu wypełnienia formularza kontaktowego,
● w celu dostarczania na adres e–mail Newslettera Muzeum Etnograficznego w Krakowie oraz innych publikacji i informacji dotyczących prowadzonej przez Administratora danych działalności.

II. Przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych

Aby należycie świadczyć usługi korzystamy z usług zewnętrznych firm i w tym celu przekazujemy im Twoje dane. Korzystamy z usług wyspecjalizowanych podmiotów, które operacyjnie wspierają realizację usług, w tym usług: hostingu, rozsyłania wiadomości email lub poprzez inne kanały komunikacji elektronicznej, obsługi technicznej, usług spedycji.

Twoje dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

Przetwarzając Twoje dane nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu danych osobowych.

Administrator danych zastrzega, iż może przekazać lub udostępnić Twoje dane osobowe, którymi administruje, osobom trzecim wyłącznie w przypadku gdy:

● wyrazisz na to zgodę,
● będzie to uzasadnione przepisami prawa,
● będzie to niezbędne w celu świadczenia usług,
● będzie to związane z dochodzeniem roszczeń,
● będzie to związane z wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.

III. Czas przetrzymywania danych

Dane osobowe przekazane na podstawie Twojej zgody będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy będą przetrzymywane do czasu przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu zawartej z Administratorem danych umowy.

IV. Twoje prawa

Masz dostęp do swoich danych osobowych: informacji o sposobie i celu ich wykorzystywania, jak również prawo do otrzymania ich kopii, możesz żądać ich poprawienia (sprostowania), usunięcia, zaprzestania lub ograniczenia ich przetwarzania.

Masz prawo wycofać udzieloną przez Ciebie zgodę na przetwarzanie w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny.

Masz prawo przeniesienia swoich danych do innego Administratora. W przypadku gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób niewłaściwy, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w dowolnym momencie w sprawach ochrony Twoich danych osobowych i realizacji przepisów prawa na adres e–mail:

Grzegorz Strzeboński, iodo@etnomuzeum.eu

lub pisemnie na adres naszej siedziby:

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli
ul. Krakowska 46, 31–066 Kraków

VI. Zasady bezpieczeństwa

Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych osobowych. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby dane osobowe były:

● poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
● dokładne i aktualne,
● nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
● bezpiecznie przechowywane.

VII. Dane związane z wykorzystaniem plików Cookies

Administrator danych wykorzystuje pliki typu Cookies w celu:

● dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do możliwości graficznych urządzenia użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
● zapamiętania wybranej wcześniej przez Użytkownika wersji językowej serwisu,
● obsługi koszyka sklepu internetowego,
● tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
● wykorzystania funkcji integracyjnych w celu popularyzacji witryny poprzez serwisy społecznościowe,
● gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników.

Dane te wykorzystywane są wyłącznie w celach zbierania ogólnych informacji statystycznych oraz ulepszania zawartości Serwisu i jakości świadczonych usług.

Więcej informacji na temat plików Cookies znajdziesz na dedykowanej stronie Polityka Plików Cookies niniejszego serwisu.

VIII. Postanowienia końcowe

Niniejsza witryna internetowa www.etnomuzeum.eu może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, za których treść i funkcjonalność Administrator danych nie odpowiada.
W trosce o ochronę Twoich danych osobowych sugerujemy każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności znajdującą się na odwiedzanych stronach internetowych.