T T

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez MEK

kierowanych do grup zorganizowanych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2024

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez MEK kierowanych do grup zorganizowanych
 
1  Informacje ogólne

1.1   Niniejszy Regulamin określa zasady przyjmowania rezerwacji i organizacji wydarzeń kulturalnych dla grup zorganizowanych ze szkół i przedszkoli, prowadzonych w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie z siedzibą w Krakowie (31-066) przy ul. Krakowskiej 46, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury pod numerem RIK: 12/99, NIP: 9441503752, REGON: 000277492, zwanym w dalszej części Regulaminu „Muzeum".

1.2  Niniejszy Regulamin obejmuje niżej wymienione wydarzenia kulturalne organizowane przez MEK kierowane do grup zorganizowanych zwane w dalszej części Regulaminu „Zajęciami”
1.2.1  Warsztaty muzealne stacjonarne
1.2.2  Warsztaty muzealne online
1.2.3  Gry muzealne
1.2.4   Gry miejskie

1.3  Dokonanie rezerwacji zajęć wymienionych w pkt. 1.2. jest obowiązkowe. Zgłoszenie chęci rezerwacji nie jest równoznaczne z zawarciem umowy o usługę.

1.4  Rezerwacji może dokonać osoba pełnoletnia w imieniu własnym lub w imieniu instytucji, którą reprezentuje.

1.5  Osoby lub instytucje składające rezerwacje na usługi świadczone przez Muzeum, zwane są w dalszej części Regulaminu Zamawiającym.

1.6 Zajęcia wymienione w pkt. 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3 odbywają się w przestrzeniach wystaw prezentowanych w MEK. Zajęcia wymienione w pkt. 1.2.4 odbywają się w przestrzeni miejskiej.

2   Przyjmowanie i potwierdzanie rezerwacji

2.1 Zgłoszenia chęci rezerwacji zajęć wymienionych w pkt. 1.2 i ustalenia terminu można dokonać wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu 883 751 003 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00. Informacje dotyczące rezerwacji opisane są na stronie internetowej Muzeum w zakładce Rezerwacja krok po kroku

2.2 Rezerwacji należy dokonać najpóźniej na 14 dni przed planowaną datą wizyty.

2.3 W celu dokonania rezerwacji należy podać następujące informacje:
  • termin zajęć (preferowany)
  • rodzaj i temat zajęć (np. warsztaty online, temat: „W dawnej szkole“)
  • liczba i wiek uczestników
  • informację o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • dane kontaktowe do Zamawiającego (imię i nazwisko, telefon, e-mail)
  • dane potrzebne do wystawienie faktury (jeśli dotyczy)
2.4 Do Zamawiającego, który złożył rezerwację na usługi wymienione w pkt. 1.2 zostanie wysyłany, na podany przez niego adres mailowy, link do formularza rezerwacji (zwanego w dalszej części „Formularzem”) oraz dane konieczne do dokonania płatności.

2.5 Zamawiający zobowiązany jest do wypełnienia Formularza online i dokonania płatności w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od otrzymania informacji, o których mowa w pkt. 2.4. Poprawne wypełnienie Formularza i dokonanie płatności stanowi zakończenie procesu rezerwacji.

2.6 Zamawiający dokonuje płatności za utworzone zamówienie za pośrednictwem elektronicznego operatora płatności lub przelewem tradycyjnym na konto wskazane w otrzymanej wiadomości.

2.7 Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje związane z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu banku, wskazanego przez Zamawiającego w trakcie dokonywania płatności.

2.8 Rezerwacja zostanie anulowana, jeśli Zamawiający nie wypełni Formularza rezerwacji online oraz nie dokona płatności w terminie wskazanym w pkt. 2.5.

2.9 Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skasowanie lub nieodebranie otrzymanych powiadomień e-mail przez Zamawiającego.

3  Płatność za zajęcia

3.1 Cena udziału w zajęciach  wymienionych w pkt. 1.2 składa się z:
3.1.1 Opłaty za warsztaty, zwanej w dalszej części „Opłatą”, płatnej przelewem na konto Muzeum przed terminem zajęć. Dokonanie Opłaty jest jednym z warunków skutecznego dokonania rezerwacji.
3.1.2 Wstępu na warsztaty dla każdego uczestnika grupy zorganizowanej, płatnego gotówką lub kartą w kasie Muzeum w dniu realizacji zajęć lub przelewem na konto w przypadku zajęć wymienionych w pkt. 1.2.2., po uwzględnieniu przysługujących zniżek zgodnie z Cennikiem. W ramach wniesionej opłaty grupa może po odbyciu Zajęć indywidualnie zwiedzić wystawę stałą Muzeum. Zwiedzanie wystawy dla zajęć wymienionych w pkt. 1.2.1; 1.2.3 i 1.2.4 może odbyć́ się̨ wyłącznie w dniu, kiedy odbywają się Zajęcia. Grupy korzystające z zajęć wymienionych w pkt. 1.2.2 są uprawnieni do zwiedzenia wystawy stałej MEK do końca roku szkolnego, w którym odbywały się zajęcia, po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zamiaru pod nr telefonu 883 751 003.

3.2 Cenę udziału w zajęciach oraz wysokość zniżek określa cennik Muzeum. Informacja o wszystkich opłatach publikowana jest na stronie internetowej Muzeum.

3.3  Istnieje możliwość całkowitej przedpłaty za zajęcia. Do kwoty Opłaty zostanie doliczony wstęp na warsztaty za deklarowaną liczbę uczestników. Zamiar płatności całościowej Zamawiający powinien zgłosić przy ustalaniu terminu warsztatów,  przed otrzymaniem Formularza oraz danych do płatności.

3.4 Dokument potwierdzający dokonane płatności (paragon lub fakturę)  Zamawiający otrzyma w dniu realizacji zajęć.

3.5 Fakturę za zajęcia zamawiający może otrzymać jedynie w przypadku zgłoszenia tego w momencie wypełniania Formularza oraz podania prawidłowych danych nabywcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za płatność do kwoty 450 zł Zamawiający otrzyma fakturę VAT uproszczoną (paragon z numerem NIP nabywcy) chyba, że w Formularzu zgłosi chęć otrzymania faktury VAT.
Jeżeli Zamawiający nie zgłosi na etapie wypełniania Formularza chęci otrzymania faktury VAT uproszczonej lub faktury VAT, otrzymanie takiego dokumentu do zwykłego paragonu w terminie późniejszym nie będzie możliwe.

3.6 Muzeum nie dopuszcza rozliczeń z Zamawiającym na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności.

3.7 Wpłata za zajęcia, o których mowa w niniejszym Regulaminie, nie podlega zwrotowi na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 12 z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 134).

4  Liczebność grup

4.1 Zasady dotyczące dopuszczalnej liczebności grup zorganizowanych w Muzeum uwarunkowane są względami bezpieczeństwa, względami konserwatorskimi oraz troską o komfort uczestników zajęć.

4.2  Maksymalna liczba uczestników dla zajęć wymienionych w pkt. 1.2.1 i 1.2.2 to 27 osób. Grupom większym proponujemy podział na pół. W takiej sytuacji należy zarezerwować terminy dla dwóch grup zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 2.

4.3  Maksymalna liczba uczestników dla zajęć wymienionych w pkt. 1.2.3 i 1.2.4 to 36 osób.

4.4  Zadeklarowana przez Zamawiającego liczba osób w grupie powinna się zgadzać ze stanem faktycznym. Jeśli zmiana liczebności grupy nie została wcześniej przez Zamawiającego zgłoszona, a na zajęciach stawi się większa ilość osób, Muzeum zachowuje prawo do odmówienia wykonania usługi.


5  Rezygnacja z rezerwacji lub zmiana jej terminu

5.1 Zmiana zarezerwowanego terminu przysługuje jednokrotnie każdemu Zamawiającemu. Chęć modyfikacji rezerwacji powinna być zgłoszona nie później niż 3 dni przed planowanymi zajęciami. Nowa data realizacji zajęć jest ustalana w miarę wolnych terminów. Muzeum nie gwarantuje dostępności nowego terminu.

5.2 Chęć dokonania zmiany terminu rezerwacji powinna być zgłoszona telefonicznie pod numerem 883 751 003 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.

5.3 Rezygnacja z zajęć bez zachowania czasu wskazanego w pkt. 5.1 skutkuje utratą prawa do zmiany terminu. W takim przypadku Zamawiający chcący ustalić nowy termin zajęć jest zobowiązany do ponownego przejścia procedury opisanej w pkt. 2 niniejszego Regulaminu.


6  Czas trwania zajęć

6.1 Czas trwania zajęć zależy od rodzaju zajęć oraz grupy wiekowej jej uczestników. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w ofercie edukacyjnej oraz w informacjach o zasadach rezerwacji Rezerwacja krok po kroku

6.2 Zamawiający zobowiązany jest do punktualnego przybycia do Muzeum. Za czas rozpoczęcia realizacji usługi uznaje się godzinę ustaloną w trakcie procesu rezerwacji.

6.3 Czas oczekiwania edukatora na grupę wynosi 15 minut.

6.4 W przypadku spóźnienia się grupy edukator ma prawo skrócenia realizacji usługi o czas jaki spóźniła się grupa.

6.5 W przypadku spóźnienia grupy zorganizowanej wynoszącego ponad 15 Muzeum zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji usługi.

7  Dane osobowe

7.1 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Zamawiającego jest Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie

7.2 Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych: iodo@etnomuzeum.eu

7.3 Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji usługi rezerwacji oraz kontaktu z Zamawiającym.

7.4 W zakresie i z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.5 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rezerwacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie usługi rezerwacji.

7.6 Dane osobowe są udostępniane podmiotowi świadczącemu usługi związane ze wsparciem programistycznym i informatycznym na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych.

7.7 Dane udostępnione przez Zamawiającego nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7.8 Dane udostępnione przez Zamawiającego nie będą podlegały profilowaniu.

7.9 Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych Zamawiającego do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7.10 Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została zgłoszona rezerwacja.

7.11 Dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych (RODO) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24).

7.12 Za osobną zgodą dane osobowe Zamawiającego mogą być przez Muzeum wykorzystywane w celach przekazywania Newslettera Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie oraz innych publikacji i informacji zawierających reklamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych (RODO) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24).

7.13 Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych przez Zamawiającego.

8 Pozostałe uregulowania

8.1 Opiekun grupy odpowiada za bezpieczeństwo i zachowanie grupy w Muzeum oraz jest zobowiązany do współpracy z edukatorem w celu utrzymania dyscypliny w grupie.

8.2 Niedozwolone jest bez wyraźnej zgody Edukatora:
  • nagrywanie zajęć w formie audio lub wideo
  • wykonywanie zdjęć lub zrzutów ekranu z zajęć
  • udostępnianie linku do zajęć online osobom spoza Uczestników
8.3  W przypadku gdy zachowanie członków grupy w sposób rażący narusza ogólnie przyjęte zasady zachowania w miejscach publicznych edukator ma prawo do przerwania realizacji usługi zajęć.

8.4 Muzeum w sytuacjach wyjątkowych zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji. W takim przypadku Muzeum zwraca zamawiającemu 100% wpłaconej kwoty.

8.5 Złożenie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

8.6 Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu.

8.7 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności ustawy Kodeks cywilny, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych (RODO) oraz Kodeksu cywilnego i Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24), a w odniesieniu do osób fizycznych, dokonujących czynności niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową – przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 134), w szczególności na podstawie art. 38 pkt 12 powołanych przepisów prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie kulturalnym.

8.8 Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2024 r.