T T

Klauzula informacyjna – newsletter

Treść

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci adresu e-mail przetwarzanego w celu wysyłki newslettera jest Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, ul. Krakowska 46, 31-066 Kraków, NIP: 9441503752, REGON: 000277492, zwanym dalej Muzeum.
  2. W strukturach organizacyjnych Muzeum powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iodo@etnomuzeum.eu 
  3. Administrator danych osobowych przetwarza je w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), jakim jest promowanie działalności i oferty Muzeum.
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych Muzeum przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Muzeum, w tym podmiot obsługujący newslettera FreshMail sp. z o.o.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wypisania się z newslettera lub zakończenia jego prowadzenia przez Muzeum.
  6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania (poprawiania); żądania ich usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale brak ich podania uniemożliwi świadczenie usługi wysyłki newslettera.
  8. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.