T T
Znak sprawy DII-271-3.2020

Przetarg nieograniczony pn. „Rozbudowa i nadbudowa o szyb windowy budynku „Dom Esterki”

znak sprawy: DII-271-3/2020

Ogłoszenie
SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia/spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Załącznik nr 4 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik nr 5 – Program prac konserwatorskich
Załącznik nr 6 – Przedmiar
Załącznik nr 7 – Formularz informacji na temat doświadczenia osoby odpowiedzialnej za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 8 – Opinia geotechniczna
Załącznik nr 9 – Ekspertyza techniczna
Załącznik nr 10 – Konstrukcja – opis
Załącznik nr 10.1. – Konstrukcja – rysunek 1
Załącznik nr 10.2. – Konstrukcja – rysunek 2
Załącznik nr 11 – Elektryka – opis
Załącznik nr 11.1. – Elektryka – rysunek 1
Załącznik nr 11.2. – Elektryka – rysunek 2
Załącznik nr 12 – Architektura – opis
Załącznik nr 12.1. – Architektura – rzut 1
Załącznik nr 12.2. – Architektura – rzut 2
Załącznik nr 12.3. – Architektura – rysunek 1
Załącznik nr 12.4. – Architektura – rysunek 2
Załącznik nr 12.5. – Architektura – rysunek 3
Załącznik nr 12.6. – Architektura – rysunek 4
Załącznik nr 12.7. – Architektura – rysunek 5
Załącznik nr 12.8. – Architektura – rysunek 6
Załącznik nr 12.9. – Architektura – rysunek 7
Załącznik nr 12.10. – Architektura – rysunek 8
Załącznik nr 12.11. – Architektura – rysunek 9
Załącznik nr 12.12. – Architektura – rysunek 10
Załącznik nr 12.13. – Architektura – rysunek 11
Załącznik nr 12.14. – Architektura – rysunek 12
Załącznik nr 12.15. – Architektura – rysunek 13
Załącznik nr 12.16. – Architektura – rysunek 14
Załącznik nr 12.17. – Architektura – rysunek 15
Załącznik nr 12.18. – Architektura – rysunek 16
Załącznik nr 12.19. – Architektura – rysunek 17

Wyjaśnienia treści SIWZ

Unieważnienie