T T

Budowa budynku magazynowego przy ul. dr Józefa Babińskiego 29 w Krakowie na potrzeby Muzeum Etnograficznego

Treść

Znak sprawy: DII-271-2/22

„Budowa budynku magazynowego przy ul. dr Józefa Babińskiego 29 w Krakowie na potrzeby Muzeum Etnograficznego” - drugie postępowanie

Nr ogłoszenia:
2022/BZP 00099196/01 z dnia 2022-03-25


MEK 2022.04.13 - unieważnienie postępowania Nr 2022/BZP 00099196/01 z dnia 2022-03-25

Biuletyn Zamówień Publicznych - Ogłoszenie nr 2022/BZP 00120781/01 z dnia 2022-04-13

Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu pn.: „Budowa budynku magazynowego przy ul. dr Józefa Babińskiego 29 w Krakowie na potrzeby Muzeum Etnograficznego” Informacja w trybie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp

Informacja o kwocie 11.04.2022

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer 2022/BZP 00099196/01 z 25.03.2022

Publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 2022/BZP 00099196/01 z 25.03.2022


SWZ - MEK 2022.03.25
załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
załącznik nr 1.1 do SWZ - Formularz oświadczenia wykonawców
załącznik nr 2.1 do SWZ - Formularz oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu
załącznik nr 2.2 do SWZ - Formularz oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby
załącznik nr 2.3 do SWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych
załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
załącznik nr 4 do SWZ - Informacja na temat doświadczenia
załącznik nr 5 do SWZ - STWiORB
załącznik nr 6 do SWZ - Przedmiar
załącznik nr 7-8 do SWZ - Projekt budowlany, projekt wykonawczy
załącznik nr 9 do SWZ - Pozwolenia i decyzje
załącznik nr 10 do SWZ - wyjaśnienia do OPZ
załącznik nr 11 do SWZ - Opinia geotechniczna


PZT - edytowalny