T T
Znak sprawy DII-271-1/2020

Przetarg nieograniczony pn.: „Rozbudowa i nadbudowa o szyb windowy budynku „Dom Esterki”

Znak sprawy: DII-271-1/2020

Ogłoszenie
SIWZ

Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy PZP
Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Informacja o unieważnieniu postępowania