T T

Deklaracja dostępności

Treść

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej.

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-23
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-15

Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych za wyjątkiem wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności:
  • Część multimediów zamieszczonych w serwisie nie jest dostępna ze względu na brak odpowiednich tekstów alternatywnych. Dokonujemy wszelkich starań, by systematycznie uzupełniać teksty alternatywne ww. multimediów. Multimedia zostały opublikowane przed 23.09.2020 (patrz: Wyłączenia).
  • Dokumenty w formacie PDF i DOC opublikowane na stronie są zapisane w sposób niedostępny dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Dokumenty są systematycznie uzupełniane o wersje w dostępnym formacie PDF i DOC albo o wersje tekstowe. Dokumenty zostały opublikowane przed: 23.09.2020 (patrz: Wyłączenia).
Wyłączenia:
  • Multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
  • Treści prezentujące niektóre dzieła sztuki i zabytki zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności


Deklarację sporządzono dnia: 2020-01-20
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Olga Łuczyńska-Gawron, dostepnosc@etnomuzeum.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 430 60 23 wew. 134.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Muzeum Etnograficzne w Krakowie zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Muzeum zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania


W przypadku, gdy instytucja odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Muzeum Etnograficzne w Krakowie działa w dwóch lokalizacjach: w Ratuszu przy placu Wolnica 1 i w Domu Esterki na ulicy Krakowskiej 46. Oba budynki znajdują się w odległości około 100 metrów od siebie.

Muzeum nie dysponuje własnym parkingiem dla zwiedzających.

1. Muzeum Etnograficzne, Ratusz, pl. Wolnica 1, 31-060 Kraków

Do drzwi wejściowych Ratusza prowadzą czterostopniowe schody. Po prawej stronie schodów, równolegle do ściany budynku, znajduje się podjazd dla wózków z poręczą. Przeszklone drzwi wejściowe są otwierane do środka. Nie otwierają się automatycznie i są dość ciężkie, dlatego do pomocy w ich otwarciu zobowiązany jest portier, który pracuje w recepcji tuż przy wejściu do Ratusza.

Recepcja nie jest zabudowana, przez co jest dobrze widoczna dla zwiedzających - umożliwia portierowi wychodzenie do gości z informacją oraz szybką pomoc przy otwieraniu drzwi. Po lewej stronie od wejścia znajduje się kasa. W tym samym miejscu znajdziesz także niewielki sklepik muzealny.

Szatnia znajduje się na parterze, czyli na tym samym poziomie, co recepcja i kasa. Do szatni możesz się dostać z dwóch stron – albo mijając stanowisko portiera, albo od strony kasy i sklepiku muzealnego.

Toaleta znajduje się po prawej stronie od wejścia. Jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach oraz osób słabowidzących.

W przestrzeni recepcji, kasy, szatni i toalety nie ma progów ani innych barier architektonicznych utrudniających poruszanie się. Budynek Ratusza przy placu Wolnica 1 ma trzy piętra. Dla zwiedzających dostępna jest winda, wyposażona w poręcz. W windzie brak komunikatów głosowych, brak też kontrastowych oznaczeń czy oznaczeń w alfabecie Braille’a. Korzystanie z windy odbywa się w asyście pracownika Muzeum, to jest opiekuna ekspozycji, przewodnika lub portiera.

Przestrzeń ekspozycji stałej

Ekspozycja stała w Ratuszu zajmuje trzy poziomy: parter, pierwsze i drugie piętro.
Parter (izby krakowska i podhalańska, nisza z piecem garncarskim, olejarnia, folusz, izba szkolna oraz drewniane modele architektoniczne w korytarzu). Wchodząc do izb zlokalizowanych na parterze, zwróć uwagę na względnie wysokie progi. Mogą one stanowić utrudnienie dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Pamiętaj, że możesz skorzystać z pomocy asystenta, który pomoże ci wejść lub wjechać na wózku do izb, a także, w razie potrzeby, będzie ci towarzyszyć podczas całego zwiedzania. Skorzystanie z pomocy asystenta jest bezpłatne. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z asysty co najmniej na dwa dni robocze przed planowaną wizytą.

Pierwsze piętro (galeria strojów ludowych, część ekspozycji poświęcona takim tematom jak: rodzina i społeczność chłopska, tradycyjna gospodarka, rzemiosło i wytwórczość domowa, instrumenty muzyczne oraz obrzędy bożonarodzeniowe i wielkanocne). Część eksponatów znajduje się w szklanych gablotach, a część ustawiona jest na postumentach lub znajduje się za barierką. Poruszanie się na wózku jest możliwe. Na pierwszym piętrze, obok windy, znajduje się toaleta, ale nie jest ona dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Najbliższa toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na parterze.

Drugie piętro („Nieobjęta ziemia” – wystawa sztuki z kolekcji Muzeum Etnograficznego w Krakowie). Znajdują się tu obrazy i rzeźby, które nie są w żaden sposób osłonięte barierkami czy szybą. Znajdują się nieliczne, niewysokie progi. Przejazd na wózku jest możliwy, choć może być potrzebna pomoc przy pokonywaniu progów, w czym pomogą przeszkoleni opiekunowie sal. Na drugim piętrze nie ma toalety. Najbliższa toaleta znajduje się na pierwszym piętrze.

W przestrzeni ekspozycji stałej znajdują się:
  • fotele z oparciem, na których można usiąść,
  • kontrastowe oznaczenia przy stopniach i progach,
  • folie i lupy powiększające, które mogą być pomocne w przypadku trudności z przeczytaniem drobniejszego druku. Aktualnie, ze względu na stan pandemii – folie powiększające są do pobrania w kasie.  

2. Muzeum Etnograficzne, Dom Esterki, ul. Krakowska 46, 31-066 Kraków

Dom Esterki nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu.

Przy wejściu do budynku znajduje się osiemnastocentymetrowy próg. Po wejściu na teren budynku głównymi drzwiami trzeba otworzyć jeszcze jedne, szklane, drzwi. Odległość między głównym wejściem a wewnętrznymi szklanymi drzwiami wynosi ok. pół metra. Zaraz za szklanymi wewnętrznymi drzwiami, po lewej stronie, znajduje się recepcja, która jednocześnie pełni funkcję kasy.

Pracownicy recepcji oraz opiekunowie ekspozycji są przeszkoleni w zakresie obsługi gości z niepełnosprawnością. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, w miarę możliwości, pomagają w dostaniu się do wnętrza budynku.

Szatnia oraz toaleta znajdują się za recepcją. Szatnia po lewej stronie, toaleta po prawej. Toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu.

Budynek nie jest wyposażony w windę. Jest to zabytkowa kamienica z XIV wieku. Staramy się o pozyskanie środków finansowych na montaż osobowej windy zewnętrznej, która umożliwi dostęp do wszystkich pięter oraz piwnicy budynku.

Informacje dodatkowe


Ułatwienia


Dla zwiedzających wystawy stałe znajdujące się w ratuszu przy placu Wolnica przygotowaliśmy: 

Audioprzewodnik dla osób z niepełnosprawnościami wzroku 
Do wypożyczenia bezpłatnie w kasie na czas zwiedzania. W audioprzewodniku znajdują się audiodeskrypcje pomieszczeń, wybranych eksponatów oraz informacje kontekstowe. Zwiedzanie można podzielić na dwie części: parter i pierwsze piętro oraz osobne zwiedzanie wystawy sztuki pod tytułem „Nieobjęta ziemia” znajdującej się na drugim piętrze. Czas zwiedzania to około 90 minut dla parteru i pierwszego piętra oraz 60 minut dla wystawy sztuki. Całość zajmuje około dwóch i pół godziny. W trakcie wizyty możesz skorzystać z kilku przestrzeni relaksu znajdujących się na każdym z pięter.
 
Tablet z filmami w polskim języku migowym  
Dla osób posługujących się polskim językiem migowym udostępniamy tablety z przewodnikiem PJM w formie aplikacji z wgranymi filmami. Tablet przeznaczony jest do wypożyczenia bezpłatnie w kasie. Znajduje się w nim niemal 30 filmów w polskim języku migowym, które opowiadają historię poszczególnych miejsc i obiektów znajdujących się na wystawie stałej. 

Zwiedzanie z asystentem, bez przewodnika 
Istnieje możliwość zwiedzania wystaw z asystentem gościa muzealnego. Zwiedzanie z asystentem jest bezpłatne. Oferta dostępna jest dla zwiedzających indywidualnie w dogodnym, określonym przez zwiedzających, terminie. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z asysty co najmniej na dwa dni robocze przed planowaną wizytą. 
 
Zwiedzanie z przewodnikiem 
Ze względu na pandemię, zawieszamy do odwołania możliwość zwiedzania wystaw z przewodnikiem. 
 
Pies przewodnik/ pies asystujący 
Pamiętaj, że pies przewodnik lub pies asystujący jest zawsze mile widziany w Muzeum. W razie potrzeby poproś portiera o miskę z wodą dla swojego psa. 
 
Tłumaczenie na Polski Język Migowy 
Oferujemy możliwość skorzystania nieodpłatnie z usług tłumacza polskiego języka migowego podczas warsztatów, spotkań i innych wydarzeń organizowanych przez Muzeum. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z tłumaczenia na PJM co najmniej na dwa tygodnie przed planowaną wizytą. 

Inne informacje i oświadczenia


Jesteśmy otwarci na wszelkie potrzeby, sugestie i pomysły. Prosimy je zgłaszać Oldze Błaszczyńskiej, która koordynuje prace nad dostępnością Muzeum dla wszystkich, którzy chcą je odwiedzić.
kontakt: dostepnosc@etnomuzeum.eu
tel./SMS: 533 325 435