T T

Deklaracja dostępności

Treść

Muzeum Etnograficzne w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Etnograficznego w Krakowie.

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-23.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-20.

Strona internetowa jest częściowo niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

Część filmów w serwisie Youtube i dokumentów przeznaczonych do pobrania, do których odnośniki znajdują się na stronie internetowej, nie posiada transkrypcji, gdyż filmy i dokumenty te zostały wyprodukowane przed 23.09.2018. Część zdjęć obiektów nie posiada tekstów alternatywnych, ponieważ powstały one przed 23.09.2018.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że dokumenty opublikowane na stronie są niedostatecznie dostępne z uwagi na fakt, iż pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przed podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Olga Łuczyńska-Gawron, luczynska@etnomuzeum.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 430 60 23 wew. 134.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Muzeum Etnograficzne w Krakowie zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Muzeum zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy instytucja odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Muzeum Etnograficzne w Krakowie działa w dwóch lokalizacjach: w Ratuszu przy placu Wolnica 1 i w Domu Esterki na ulicy Krakowskiej 46. Oba budynki znajdują się w odległości około 100 metrów od siebie.

Muzeum nie dysponuje własnym parkingiem dla zwiedzających.

1. Muzeum Etnograficzne, Ratusz, pl. Wolnica 1, 31-060 Kraków

Do drzwi wejściowych Ratusza prowadzą czterostopniowe schody. Po prawej stronie schodów znajdują się poręcz i podjazd dla wózków zorientowany równolegle do ściany budynku. Przeszklone drzwi wejściowe są otwierane do środka. Nie otwierają się automatycznie i są dość ciężkie, dlatego do pomocy w ich otwieraniu zobowiązany jest portier, który pracuje w recepcji tuż przy wejściu do Ratusza.

Recepcja nie jest zabudowana, przez co jest dobrze widoczna dla zwiedzających. Ponadto tak pomyślana recepcja umożliwia portierowi wychodzenie do gości z informacją oraz szybką pomoc przy otwieraniu drzwi. Po lewej stronie od wejścia znajduje się kasa. W tym samym miejscu znajdziesz także niewielki sklepik muzealny.

Szatnia znajduje się na parterze, czyli na tym samym poziomie, co recepcja i kasa. Do szatni możesz się dostać z dwóch stron – albo mijając stanowisko portiera, albo od strony kasy i sklepiku muzealnego.

Toaleta znajduje się po prawej stronie od wejścia. Jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach oraz osób słabowidzących.

W przestrzeni recepcji, kasy, szatni i toalety nie ma progów ani innych barier architektonicznych utrudniających poruszanie się. Budynek Ratusza przy placu Wolnica 1 ma trzy piętra. Dla zwiedzających dostępna jest winda, wyposażona w poręcz. Korzystanie z windy odbywa się w asyście pracownika Muzeum, to jest opiekuna ekspozycji, przewodnika lub portiera.

Przestrzeń ekspozycji stałej

Ekspozycja stała w Ratuszu zajmuje trzy piętra:

Parter (izby krakowska i podhalańska, nisza z piecem garncarskim, olejarnia, folusz, izba szkolna oraz drewniane modele architektoniczne w korytarzu). Wchodząc do izb zlokalizowanych na parterze, zwróć uwagę na względnie wysokie progi. Mogą one stanowić utrudnienie dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Pamiętaj, że możesz skorzystać z pomocy asystenta, który pomoże ci wejść lub wjechać na wózku do izb, a także, w razie potrzeby, będzie ci towarzyszyć podczas całego zwiedzania. Skorzystanie z pomocy asystenta jest bezpłatne. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z asysty co najmniej na dwa dni przed planowaną wizytą.

Pierwsze piętro (galeria strojów ludowych, część ekspozycji poświęcona takim tematom jak: rodzina i społeczność chłopska, tradycyjna gospodarka, rzemiosło i wytwórczość domowa, instrumenty muzyczne oraz obrzędy bożonarodzeniowe i wielkanocne). Część eksponatów znajduje się w szklanych gablotach, a część ustawiona jest na postumentach lub znajduje się za barierką. Poruszanie się na wózku jest możliwe. Na pierwszym piętrze, obok windy, znajduje się toaleta, ale nie jest ona dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Najbliższa toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na parterze.

Drugie piętro („Nieobjęta ziemia” – wystawa sztuki z kolekcji Muzeum Etnograficznego w Krakowie). Znajdują się tu obrazy i rzeźby, które nie są w żaden sposób osłonięte barierkami czy szybą. Znajdują się nieliczne, niewysokie progi. Przejazd na wózku jest możliwy, choć może być potrzebna pomoc przy pokonywaniu progów, w czym pomogą przeszkoleni opiekunowie sal. Na drugim piętrze nie ma toalety. Najbliższa toaleta znajduje się na pierwszym piętrze.

W przestrzeni ekspozycji stałej znajdują się:
 • ławki i krzesła, na których można usiąść,
 • kontrastowe oznaczenia przy stopniach i progach,
 • folie powiększające, które mogą być pomocne w przypadku trudności z przeczytaniem drobniejszego druku.

2. Muzeum Etnograficzne, Dom Esterki, ul. Krakowska 46, 31-066 Kraków

Dom Esterki nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu.

Przy wejściu do budynku znajduje się osiemnastocentymetrowy próg. Po wejściu na teren budynku głównymi drzwiami trzeba otworzyć jeszcze jedne, szklane, drzwi. Odległość między głównym wejściem a wewnętrznymi szklanymi drzwiami wynosi ok. pół metra. Zaraz za szklanymi wewnętrznymi drzwiami, po lewej stronie, znajduje się recepcja, która jednocześnie pełni funkcję kasy.

Pracownicy recepcji oraz opiekunowie ekspozycji są przeszkoleni w zakresie obsługi gości z niepełnosprawnością. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, w miarę możliwości, pomagają w dostaniu się do wnętrza budynku.

Szatnia oraz toaleta znajdują się za recepcją. Szatnia po lewej stronie, toaleta po prawej. Toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu.

Budynek nie jest wyposażony w windę. Jest to zabytkowa kamienica z XIV wieku. Staramy się o pozyskanie środków finansowych na montaż osobowej windy zewnętrznej, która umożliwi dostęp do wszystkich pięter oraz piwnicy budynku.


Pozostałe informacje

Zwiedzanie z asystentem, bez przewodnika

Istnieje możliwość zwiedzania audiodeskryptywnego z dotykowym poznawaniem obiektów. Ze względu na brak linii prowadzących, komunikatów głosowych i audioprzewodników, oferujemy takie zwiedzanie jedynie w towarzystwie asystenta gościa muzealnego. Zwiedzanie z asystentem jest bezpłatne. Oferta dostępna jest dla zwiedzających indywidualnie i dla niedużych grup (do 12 osób) w dogodnym, określonym przez zwiedzających, terminie. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z asysty co najmniej na dwa dni przed planowaną wizytą.

Zwiedzanie z przewodnikiem

Istnieje również możliwość zwiedzania z przewodnikiem, poszerzonego o audiodeskrypcję wybranych obiektów, i możliwość poznania ich za pomocą dotyku. Oferta dostępna jest dla zwiedzających indywidualnie i dla niedużych grup (do 12 osób), w dogodnym, określonym przez zwiedzających, terminie. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z asysty co najmniej na dwa dni przed planowaną wizytą.

Pies przewodnik

Pamiętaj, że pies przewodnik jest zawsze mile widziany w Muzeum. W razie potrzeby poproś portiera o miskę z wodą dla swojego psa.

Tłumaczenie na Polski Język Migowy

Podczas zwiedzania z przewodnikiem muzealnym, warsztatów dla grup zorganizowanych i innych wydarzeń edukacyjnych oferujemy bezpłatne tłumaczenie na PJM. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z tłumaczenia na PJM co najmniej na dwa tygodnie przed planowaną wizytą.
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej.
Data publikacji strony internetowej: 2018-01-23
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-20

Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności


Deklarację sporządzono dnia: 2020-01-20
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Olga Łuczyńska-Gawron.
E-mail: dostepnosc@etnomuzeum.eu
Telefon: 12 430 60 23

Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania


Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: jw
 • Adres: ul. Krakowska 46
  31-066 Kraków
 • E-mail: dostepnosc@etnomuzeum.eu
 • Telefon: +48 12 430 60 23
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Muzeum Etnograficzne w Krakowie działa w dwóch lokalizacjach: w Ratuszu przy placu Wolnica 1 i w Domu Esterki na ulicy Krakowskiej 46. Oba budynki znajdują się w odległości około 100 metrów od siebie.

Muzeum nie dysponuje własnym parkingiem dla zwiedzających.

1. Muzeum Etnograficzne, Ratusz, pl. Wolnica 1, 31-060 Kraków

Do drzwi wejściowych Ratusza prowadzą czterostopniowe schody. Po prawej stronie schodów, równolegle do ściany budynku, znajduje się podjazd dla wózków z poręczą. Przeszklone drzwi wejściowe są otwierane do środka. Nie otwierają się automatycznie i są dość ciężkie, dlatego do pomocy w ich otwarciu zobowiązany jest portier, który pracuje w recepcji tuż przy wejściu do Ratusza.

Recepcja nie jest zabudowana, przez co jest dobrze widoczna dla zwiedzających - umożliwia portierowi wychodzenie do gości z informacją oraz szybką pomoc przy otwieraniu drzwi. Po lewej stronie od wejścia znajduje się kasa. W tym samym miejscu znajdziesz także niewielki sklepik muzealny.

Szatnia znajduje się na parterze, czyli na tym samym poziomie, co recepcja i kasa. Do szatni możesz się dostać z dwóch stron – albo mijając stanowisko portiera, albo od strony kasy i sklepiku muzealnego.

Toaleta znajduje się po prawej stronie od wejścia. Jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach oraz osób słabowidzących.

W przestrzeni recepcji, kasy, szatni i toalety nie ma progów ani innych barier architektonicznych utrudniających poruszanie się. Budynek Ratusza przy placu Wolnica 1 ma trzy piętra. Dla zwiedzających dostępna jest winda, wyposażona w poręcz. W windzie brak komunikatów głosowych, brak też kontrastowych oznaczeń czy oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Przestrzeń ekspozycji stałej

Ekspozycja stała w Ratuszu zajmuje trzy poziomy: parter, pierwsze i drugie piętro.
Parter (izby krakowska i podhalańska, nisza z piecem garncarskim, olejarnia, folusz, izba szkolna oraz drewniane modele architektoniczne w korytarzu). Wchodząc do izb zlokalizowanych na parterze, zwróć uwagę na względnie wysokie progi. Mogą one stanowić utrudnienie dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Pamiętaj, że możesz skorzystać z pomocy asystenta, który pomoże ci wejść lub wjechać na wózku do izb, a także, w razie potrzeby, będzie ci towarzyszyć podczas całego zwiedzania. Skorzystanie z pomocy asystenta jest bezpłatne. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z asysty co najmniej na dwa dni robocze przed planowaną wizytą.

Pierwsze piętro (galeria strojów ludowych, część ekspozycji poświęcona takim tematom jak: rodzina i społeczność chłopska, tradycyjna gospodarka, rzemiosło i wytwórczość domowa, instrumenty muzyczne oraz obrzędy bożonarodzeniowe i wielkanocne). Część eksponatów znajduje się w szklanych gablotach, a część ustawiona jest na postumentach lub znajduje się za barierką. Poruszanie się na wózku jest możliwe. Na pierwszym piętrze, obok windy, znajduje się toaleta, ale nie jest ona dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Najbliższa toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na parterze.

Drugie piętro („Nieobjęta ziemia” – wystawa sztuki z kolekcji Muzeum Etnograficznego w Krakowie). Znajdują się tu obrazy i rzeźby, które nie są w żaden sposób osłonięte barierkami czy szybą. Znajdują się nieliczne, niewysokie progi. Przejazd na wózku jest możliwy, choć może być potrzebna pomoc przy pokonywaniu progów, w czym pomogą przeszkoleni opiekunowie sal. Na drugim piętrze nie ma toalety. Najbliższa toaleta znajduje się na pierwszym piętrze.

W przestrzeni ekspozycji stałej znajdują się:
fotele z oparciem, na których można usiąść,
kontrastowe oznaczenia przy stopniach i progach,

2. Muzeum Etnograficzne, Dom Esterki, ul. Krakowska 46, 31-066 Kraków

Dom Esterki nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu.

Przy wejściu do budynku znajduje się osiemnastocentymetrowy próg. Po wejściu na teren budynku głównymi drzwiami trzeba otworzyć jeszcze jedne, szklane, drzwi. Odległość między głównym wejściem a wewnętrznymi szklanymi drzwiami wynosi ok. pół metra. Zaraz za szklanymi wewnętrznymi drzwiami, po lewej stronie, znajduje się recepcja, która jednocześnie pełni funkcję kasy.

Pracownicy recepcji oraz opiekunowie ekspozycji są przeszkoleni w zakresie obsługi gości z niepełnosprawnością. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, w miarę możliwości, pomagają w dostaniu się do wnętrza budynku.

Szatnia oraz toaleta znajdują się za recepcją. Szatnia po lewej stronie, toaleta po prawej. Toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu.

Budynek nie jest wyposażony w windę. Jest to zabytkowa kamienica z XIV wieku. Staramy się o pozyskanie środków finansowych na montaż osobowej windy zewnętrznej, która umożliwi dostęp do wszystkich pięter oraz piwnicy budynku.

Informacje dodatkowe


Ułatwienia


Muzeum Etnograficzne w Krakowie działa w dwóch lokalizacjach: w Ratuszu przy placu Wolnica 1 i w Domu Esterki na ulicy Krakowskiej 46. Oba budynki znajdują się w odległości około 100 metrów od siebie.

Muzeum nie dysponuje własnym parkingiem dla zwiedzających.

1. Muzeum Etnograficzne, Ratusz, pl. Wolnica 1, 31-060 Kraków

Do drzwi wejściowych Ratusza prowadzą czterostopniowe schody. Po prawej stronie schodów, równolegle do ściany budynku, znajduje się podjazd dla wózków z poręczą. Przeszklone drzwi wejściowe są otwierane do środka. Nie otwierają się automatycznie i są dość ciężkie, dlatego do pomocy w ich otwarciu zobowiązany jest portier, który pracuje w recepcji tuż przy wejściu do Ratusza.

Recepcja nie jest zabudowana, przez co jest dobrze widoczna dla zwiedzających - umożliwia portierowi wychodzenie do gości z informacją oraz szybką pomoc przy otwieraniu drzwi. Po lewej stronie od wejścia znajduje się kasa. W tym samym miejscu znajdziesz także niewielki sklepik muzealny.

Szatnia znajduje się na parterze, czyli na tym samym poziomie, co recepcja i kasa. Do szatni możesz się dostać z dwóch stron – albo mijając stanowisko portiera, albo od strony kasy i sklepiku muzealnego.

Toaleta znajduje się po prawej stronie od wejścia. Jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach oraz osób słabowidzących.

W przestrzeni recepcji, kasy, szatni i toalety nie ma progów ani innych barier architektonicznych utrudniających poruszanie się. Budynek Ratusza przy placu Wolnica 1 ma trzy piętra. Dla zwiedzających dostępna jest winda, wyposażona w poręcz. W windzie brak komunikatów głosowych, brak też kontrastowych oznaczeń czy oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Przestrzeń ekspozycji stałej

Ekspozycja stała w Ratuszu zajmuje trzy poziomy: parter, pierwsze i drugie piętro.

Parter (izby krakowska i podhalańska, nisza z piecem garncarskim, olejarnia, folusz, izba szkolna oraz drewniane modele architektoniczne w korytarzu). Wchodząc do izb zlokalizowanych na parterze, zwróć uwagę na względnie wysokie progi. Mogą one stanowić utrudnienie dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Pamiętaj, że możesz skorzystać z pomocy asystenta, który pomoże ci wejść lub wjechać na wózku do izb, a także, w razie potrzeby, będzie ci towarzyszyć podczas całego zwiedzania. Skorzystanie z pomocy asystenta jest bezpłatne. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z asysty co najmniej na dwa dni robocze przed planowaną wizytą.

Pierwsze piętro (galeria strojów ludowych, część ekspozycji poświęcona takim tematom jak: rodzina i społeczność chłopska, tradycyjna gospodarka, rzemiosło i wytwórczość domowa, instrumenty muzyczne oraz obrzędy bożonarodzeniowe i wielkanocne). Część eksponatów znajduje się w szklanych gablotach, a część ustawiona jest na postumentach lub znajduje się za barierką. Poruszanie się na wózku jest możliwe. Na pierwszym piętrze, obok windy, znajduje się toaleta, ale nie jest ona dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Najbliższa toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na parterze.

Drugie piętro („Nieobjęta ziemia” – wystawa sztuki z kolekcji Muzeum Etnograficznego w Krakowie). Znajdują się tu obrazy i rzeźby, które nie są w żaden sposób osłonięte barierkami czy szybą. Znajdują się nieliczne, niewysokie progi. Przejazd na wózku jest możliwy, choć może być potrzebna pomoc przy pokonywaniu progów, w czym pomogą przeszkoleni opiekunowie sal. Na drugim piętrze nie ma toalety. Najbliższa toaleta znajduje się na pierwszym piętrze.

W przestrzeni ekspozycji stałej znajdują się:
fotele z oparciem, na których można usiąść,
kontrastowe oznaczenia przy stopniach i progach,

2. Muzeum Etnograficzne, Dom Esterki, ul. Krakowska 46, 31-066 Kraków

Dom Esterki nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu.

Przy wejściu do budynku znajduje się osiemnastocentymetrowy próg. Po wejściu na teren budynku głównymi drzwiami trzeba otworzyć jeszcze jedne, szklane, drzwi. Odległość między głównym wejściem a wewnętrznymi szklanymi drzwiami wynosi ok. pół metra. Zaraz za szklanymi wewnętrznymi drzwiami, po lewej stronie, znajduje się recepcja, która jednocześnie pełni funkcję kasy.

Pracownicy recepcji oraz opiekunowie ekspozycji są przeszkoleni w zakresie obsługi gości z niepełnosprawnością. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, w miarę możliwości, pomagają w dostaniu się do wnętrza budynku.

Szatnia oraz toaleta znajdują się za recepcją. Szatnia po lewej stronie, toaleta po prawej. Toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu.

Budynek nie jest wyposażony w windę. Jest to zabytkowa kamienica z XIV wieku. Staramy się o pozyskanie środków finansowych na montaż osobowej windy zewnętrznej, która umożliwi dostęp do wszystkich pięter oraz piwnicy budynku.

Inne informacje i oświadczenia


Jesteśmy otwarci na wszelkie potrzeby, sugestie i pomysły. Prosimy je zgłaszać Oldze Błaszczyńskiej, która koordynuje prace nad dostępnością Muzeum dla wszystkich, którzy chcą je odwiedzić.
kontakt: dostepnosc@etnomuzeum.eu
tel./SMS: 533 325 435