T T

Deklaracja dostępności

Treść

Informacje ogólne


Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.etnomuzeum.eu.

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-23
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych za wyjątkiem wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności:

  • Slider na stronie głównej nie jest dostępny dla osób, korzystających z czytników. Informacje znajdujące się w sliderze są dostępne z innych poziomów strony.
  • Utrudniona nawigacja po nagłówkach
  • Część multimediów zamieszczonych w serwisie nie jest dostępna ze względu na brak odpowiednich tekstów alternatywnych. Dokonujemy wszelkich starań, by systematycznie uzupełniać teksty alternatywne ww. multimediów. Multimedia zostały opublikowane przed 23.09.2020 (patrz: Wyłączenia).
  • Dokumenty w formacie PDF i DOC opublikowane na stronie są zapisane w sposób niedostępny dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Dokumenty są systematycznie uzupełniane o wersje w dostępnym formacie PDF i DOC albo o wersje tekstowe. Dokumenty zostały opublikowane przed: 23.09.2020 (patrz: Wyłączenia).

Wyłączenia:

  • Multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
  • Treści prezentujące niektóre dzieła sztuki i zabytki zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności


Deklarację sporządzono dnia: 2020-01-20
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Anna Szelingowska, dostepnosc@etnomuzeum.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 533325435.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Muzeum Etnograficzne w Krakowie zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Muzeum zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy instytucja odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Muzeum Etnograficzne w Krakowie działa w dwóch lokalizacjach: w Ratuszu przy placu Wolnica 1 i w Domu Esterki na ulicy Krakowskiej 46. Oba budynki znajdują się w odległości około 100 metrów od siebie.

Muzeum nie dysponuje własnym parkingiem dla zwiedzających.

1. Muzeum Etnograficzne, Ratusz, pl. Wolnica 1, 31-060 Kraków

Do drzwi wejściowych Ratusza prowadzą czterostopniowe schody. Po prawej stronie schodów, równolegle do ściany budynku, znajduje się podjazd dla wózków z poręczą. Przeszklone drzwi wejściowe są otwierane do środka. Nie otwierają się automatycznie i są dość ciężkie, dlatego do pomocy w ich otwarciu zobowiązany jest portier, który pracuje w recepcji tuż przy wejściu do Ratusza.

Recepcja nie jest zabudowana, przez co jest dobrze widoczna dla zwiedzających - umożliwia portierowi wychodzenie do gości z informacją oraz szybką pomoc przy otwieraniu drzwi. Po lewej stronie od wejścia znajduje się kasa. W tym samym miejscu znajdziesz także niewielki sklepik muzealny.

Szatnia znajduje się na parterze, czyli na tym samym poziomie, co recepcja i kasa. Do szatni możesz się dostać z dwóch stron – albo mijając stanowisko portiera, albo od strony kasy i sklepiku muzealnego.

Toaleta znajduje się po prawej stronie od wejścia. Jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach oraz osób słabowidzących.

W przestrzeni recepcji, kasy, szatni i toalety nie ma progów ani innych barier architektonicznych utrudniających poruszanie się. Budynek Ratusza przy placu Wolnica 1 ma trzy piętra. Dla zwiedzających dostępna jest winda, wyposażona w poręcz. Winda wyposażona jest w komunikaty głosowe i oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Sala konferencyjna - sala przeznaczona na spotkania i warsztaty. Znajduje się na parterze, po prawej strony od wejścia głównego. Dochodzimy do niej mijając windę. Drzwi do sali są ciężkie i otwierają się na zewnątrz. Drzwi są dwuskrzydłowe a przy ich obsłudze pomaga portier lub opiekun ekspozycji. Brak progów.

Przestrzeń ekspozycji stałej

Ekspozycja stała w Ratuszu zajmuje trzy poziomy: parter, pierwsze i drugie piętro.
Parter (izby krakowska i podhalańska, nisza z piecem garncarskim, olejarnia, folusz, izba szkolna oraz drewniane modele architektoniczne w korytarzu). Wchodząc do izb zlokalizowanych na parterze, zwróć uwagę na względnie wysokie progi. Mogą one stanowić utrudnienie dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Pamiętaj, że możesz skorzystać z pomocy asystenta, który pomoże ci wejść lub wjechać na wózku do izb, a także, w razie potrzeby, będzie ci towarzyszyć podczas całego zwiedzania. Skorzystanie z pomocy asystenta jest bezpłatne. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z asysty co najmniej na dwa dni robocze przed planowaną wizytą.

Pierwsze piętro (galeria strojów ludowych, część ekspozycji poświęcona takim tematom jak: rodzina i społeczność chłopska, tradycyjna gospodarka, rzemiosło i wytwórczość domowa, instrumenty muzyczne oraz obrzędy bożonarodzeniowe i wielkanocne). Część eksponatów znajduje się w szklanych gablotach, a część ustawiona jest na postumentach lub znajduje się za barierką. Poruszanie się na wózku jest możliwe. Na pierwszym piętrze, obok windy, znajduje się toaleta, ale nie jest ona dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Najbliższa toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na parterze.

Drugie piętro („Nieobjęta ziemia” – wystawa sztuki z kolekcji Muzeum Etnograficznego w Krakowie). Znajdują się tu obrazy i rzeźby, które nie są w żaden sposób osłonięte barierkami czy szybą. Znajdują się nieliczne, niewysokie progi. Przejazd na wózku jest możliwy, choć może być potrzebna pomoc przy pokonywaniu progów, w czym pomogą przeszkoleni opiekunowie sal. Na drugim piętrze nie ma toalety. Najbliższa toaleta znajduje się na pierwszym piętrze.

W przestrzeni ekspozycji stałej znajdują się:
  • fotele z oparciem, na których można usiąść,
  • kontrastowe oznaczenia przy stopniach i progach,
  • folie i lupy powiększające, które mogą być pomocne w przypadku trudności z przeczytaniem drobniejszego druku. Aktualnie, ze względu na stan pandemii – folie powiększające są do pobrania w kasie.  

2. Muzeum Etnograficzne, Dom Esterki, ul. Krakowska 46, 31-066 Kraków


Druga lokalizacja Muzeum mieści się przy ulicy Krakowskiej 46 w Domu Esterki – zabytkowym budynku z końca XIV wieku. Znajdują się tutaj: Biblioteka Muzeum, gabinety Dyrekcji, Sekretariat, Księgowość i Administracja, a także biura części pracowników merytorycznych.

Muzeum organizuje w Domu Esterki także wystawy czasowe, które zlokalizowane są w piwnicach budynku oraz w sali wystawowej.

Przy wejściu do budynku od ulicy Krakowskiej 46 napotkasz osiemnastocentymetrowy, kamienny stopień w dół. Stanowi on znaczną przeszkodę architektoniczną, dlatego zapraszamy do skorzystania, w razie potrzeby, z wejścia bez barier architektonicznych - od ulicy Trynitarskiej. Poprowadzą Cię do tego wejścia niebieskie drogowskazy. Skręcając z Krakowskiej w Trynitarską, 20 metrów od skrętu, po lewej stronie zobaczysz bramę wjazdową, która otwierana jest po użyciu dzwonka. Dzwonek umieszczony jest po lewej stronie bramy, na wysokości 100 cm. Brama otwiera się do wewnątrz. Za bramą kieruj się na wprost. Niestety, powierzchnia podwórka pokryta jest nierówną kostką brukową. Przejazd wózkiem jest możliwy, ale nie należy do najwygodniejszych. Gdy miniesz 50 metrów, po lewej stronie trafisz do drzwi, które poprowadzą Cię do wnętrza budynku. Za drzwiami znajduje się rampa z poręczą, umożliwiająca swobodne poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchu. Po wejściu do środka znajdziesz się w niewielkim holu. Po prawej stronie od wejścia jest toaleta, dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Niestety, ze względu na ograniczoną przestrzeń nie byliśmy w stanie zapewnić wygodnego miejsca do zmiany pieluchomajtek, tzw. komfortki. Wciąż zastanawiamy się, jak rozwiązać ten problem. Dalej, po prawej stronie, za toaletą, znajduje się szatnia samoobsługowa. Na wprost od wejścia jest recepcja.

Pomiędzy piętrami budynku można przemieszczać się schodami (klatka schodowa wewnątrz budynku) lub windą, a dokładniej zabudowanym podnośnikiem osobowym, który znajduje się na zewnątrz, w podwórzu. Jeśli chcesz skorzystać z windy, poinformuj o tym osobę w recepcji.

Korzystając z windy, musisz cały czas przyciskać guzik z numerem kondygnacji, na którą chcesz dotrzeć. Guziki są duże i oznaczone kontrastowo numerami w czarnodruku i w alfabecie brajla. W razie jakichkolwiek problemów, wewnątrz windy jest żółto-czarny, wyraźnie oznaczony guzik alarmowy. Drzwi do windy są przeszklone. Gdy korzystasz z windy, możesz trzymać się uchwytów, które znajdują się obok panelu sterowania, z jednej i drugiej strony guzików. Nie opieraj się o ściany i drzwi. 

Jeśli wchodzisz do budynku od strony ulicy Krakowskiej, napotkasz przy wejściu osiemnastocentymetrowy stopień w dół. Poziom posadzki Muzeum jest niższy od poziomu ulicy. Po wejściu do wnętrza budynku głównymi drzwiami trzeba otworzyć jeszcze jedne, szklane, drzwi. Odległość między głównym wejściem a wewnętrznymi szklanymi drzwiami wynosi około pół metra. Zaraz za szklanymi drzwiami, po lewej stronie, znajduje się recepcja, która jednocześnie pełni funkcję kasy. Pracownicy recepcji oraz opiekunowie ekspozycji są przeszkoleni w zakresie obsługi gości z niepełnosprawnością. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, w miarę możliwości, pomagają w dostaniu się do budynku. Szatnia oraz toaleta znajdują się za recepcją, po lewej stronie.

Sala wystawowa - wejście na wystawę czasową jest umieszczone od strony podwórka. Po zakupieniu biletu można skorzystać z szatni przy kasie, po czym należy wyjść na podwórko i skręcić w lewo. Wejście na wystawę znajduje się po stronie lewej od wyjścia na podwórko, w odległości 100 metrów i jest za ścianką, na której widać tytuł wystawy. Na ekspozycji jest toaleta, ale nie posiada dostosowań. Toaleta z dostosowaniami znajduje się przy kasie. Za drzwiami wejściowymi znajduje się stopień długości 25 cm z pochylnią.

Sala konferencyjna - sala znajduje się po prawej strony od wejścia, na przeciwko kasy. Drzwi do sali otwierają się do wewnątrz i są dwuskrzydłowe. Brak progów.

Informacje dodatkowe


Ułatwienia

Dla zwiedzających wystawy stałe znajdujące się w ratuszu przy placu Wolnica przygotowaliśmy: 

Audioprzewodnik dla osób z niepełnosprawnościami wzroku 
Do wypożyczenia bezpłatnie w kasie na czas zwiedzania. W audioprzewodniku znajdują się audiodeskrypcje pomieszczeń, wybranych eksponatów oraz informacje kontekstowe. Zwiedzanie można podzielić na dwie części: parter i pierwsze piętro oraz osobne zwiedzanie wystawy sztuki pod tytułem „Nieobjęta ziemia” znajdującej się na drugim piętrze. Czas zwiedzania to około 90 minut dla parteru i pierwszego piętra oraz 60 minut dla wystawy sztuki. Całość zajmuje około dwóch i pół godziny. W trakcie wizyty możesz skorzystać z kilku przestrzeni relaksu znajdujących się na każdym z pięter.
 
Tablet z filmami w polskim języku migowym  
Dla osób posługujących się polskim językiem migowym udostępniamy tablety z przewodnikiem PJM w formie aplikacji z wgranymi filmami. Tablet przeznaczony jest do wypożyczenia bezpłatnie w kasie. Znajduje się w nim niemal 30 filmów w polskim języku migowym, które opowiadają historię poszczególnych miejsc i obiektów znajdujących się na wystawie stałej. 

Zwiedzanie z asystentem, bez przewodnika 
Istnieje możliwość zwiedzania wystaw z asystentem gościa muzealnego. Zwiedzanie z asystentem jest bezpłatne. Oferta dostępna jest dla zwiedzających indywidualnie w dogodnym, określonym przez zwiedzających, terminie. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z asysty co najmniej na dwa dni robocze przed planowaną wizytą. 

 Pies przewodnik/ pies asystujący 
Pamiętaj, że pies przewodnik lub pies asystujący jest zawsze mile widziany w Muzeum. W razie potrzeby poproś portiera o miskę z wodą dla swojego psa. 
 
Tłumaczenie na Polski Język Migowy 
Oferujemy możliwość skorzystania nieodpłatnie z usług tłumacza polskiego języka migowego podczas warsztatów, spotkań i innych wydarzeń organizowanych przez Muzeum. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z tłumaczenia na PJM co najmniej na dwa tygodnie przed planowaną wizytą. 

Inne informacje i oświadczenia


Jesteśmy otwarci na wszelkie potrzeby, sugestie i pomysły. Prosimy je zgłaszać Annie Szelingowskiej, która koordynuje prace nad dostępnością Muzeum dla wszystkich, którzy chcą je odwiedzić.
kontakt: dostepnosc@etnomuzeum.eu
tel./SMS: 533 325 435