T T

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Rozbudowa i nadbudowa o szyb windy budynku Muzeum Etnograficznego przy ul. Krakowskiej 46 w Krakowie”

Znak sprawy: D-II-271-1/21

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Rozbudowa i nadbudowa o szyb windy budynku Muzeum Etnograficznego przy ul. Krakowskiej 46 w Krakowie”

Znak sprawy: D-II-271-1/21

Ogłoszenie
SWZ

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w trybie art. 222 ust. 4 ustawy PZP

Informacja w trybie art. 222 ust. 5 ustawy PZP

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - art. 253 ust. 2

Ogłoszenie o wykonaniu umowy