T T

Praca w MEK: główny księgowy

Treść

Muzeum Etnograficzne w Krakowie zatrudni pracownika na stanowisku główny księgowy.

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • prowadzenia rachunkowości jednostki,
 • wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywania wstępnej kontroli:
  • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

Zakres czynności:

 • prowadzenie rachunkowości Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • koordynowanie, organizowanie pracy i kontrolowanie podległej komórki organizacyjnej,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i terminami,
 • sporządzanie analiz finansowych, zapewnienie płynności finansowej i bezpieczeństwa finansowego jednostki w odniesieniu do planu finansowego,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami zewnętrznymi w zakresie kompetencji i pełnionej funkcji,
 • monitorowanie zmian prawnych oraz opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących spraw finansowo-księgowych,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • sporządzanie planów finansowych oraz nadzór nad ich realizacją,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego (bilansu),
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych i gospodarczych,
 • bieżące informowanie Dyrektora o sytuacji finansowej Muzeum oraz składanie
  sprawozdań i analiz niezbędnych w procesie podejmowania decyzji finansowych,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 • sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 • zapewnienie terminowego ściągania należności,
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
 • odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki,
 • koordynowanie pracy komórek organizacyjnych Muzeum w zakresie obiegu
  dokumentów finansowo-księgowych dotyczących realizowanych przez Muzeum projektów,
 • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej,
 • zapewnienie prawidłowości rozliczeń, w tym m.in. dotacji podmiotowej oraz celowych, podatków, zobowiązań ZUS i podatkowych, rozliczenia projektów ministerialnych, UE i innych.

Wymagania niezbędne:

 

 • posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 • spełnia jeden z poniższych warunków:
 • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 • Posiada wiedzę z zakresu ustaw:
  • o finansach publicznych,
  • o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
  • o rachunkowości,
  • o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  • o muzeach,
  • o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  • z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego
  • prawo zamówień publicznych

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie na stanowiskach kierowniczych,
 • doświadczenie w pracy w instytucjach kultury lub instytucjach sektora finansów publicznych,
 • umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia, umiejętność planowania finansowego i budżetowania,
 • inicjatywa dobrej organizacji pracy i chęci doskonalenia umiejętności,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, systematyczność, skrupulatność oraz zaangażowanie,
 • umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres,
 • wysoka kultura osobista,
 • dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel.
 • odpowiedzialność, dokładność, punktualność

Oferujemy:

 • pracę w renomowanej instytucji kultury,
 • umowę o pracę, pełny etat od 01.01.2024 r.
 • wynagrodzenie w przedziale 6500 - 7500 zł brutto (podstawa wynagrodzenia)
 • stabilność zatrudnienia,
 • fundusz socjalny,
 • wsparcie podczas procesu wdrożenia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego, zawierającego opisowe potwierdzenie spełnienia niezbędnych wymagań.

W CV prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” lub w przypadku woli, by zgłoszenie było brane pod uwagę również w ewentualnych kolejnych rekrutacjach: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

 

Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@etnomuzeum.eu do dnia 26 listopada 2023 r. z adnotacją: „Rekrutacja: główny księgowy”.


O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 • Administratorem danych osobowych podanych i przetwarzanych w związku z prowadzoną rekrutacją jest Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 46, 31-066 Kraków;
 • W sprawach przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną (iodo@etnomuzeum.eu) lub listownie na adres Administratora;
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgody osoby, której dotyczą;
 • Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa;
 • Dane osobowe będą przechowywanie przez okres do trzech miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji, chyba, że udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych również w przyszłych rekrutacjach – wówczas, przez okres trzech lat;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uczestniczenia w procesie rekrutacji;
 • W odniesieniu do podanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  • dostępu do danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wycofania zgody
  • żądania usunięcia danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych