T T
Szyld przy wejściu do Muzeum Etnograficznego - litera E.

Praca w MEK: główny księgowy

Treść

Muzeum Etnograficzne w Krakowie zatrudni pracownika na stanowisko: główny księgowy.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywanie kontroli:
  • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie rachunkowości Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • koordynowanie, organizowanie pracy i kontrolowanie podległej komórki organizacyjnej,
 • sporządzanie raportów i sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i terminami,
 • sporządzanie planów finansowych oraz nadzór nad ich realizacją,
 • zapewnienie płynności finansowej i bezpieczeństwa finansowego jednostki w odniesieniu do planu finansowego,
 • analiza i kontrola wykonania budżetu,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego (bilansu),
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami zewnętrznymi w zakresie kompetencji i pełnionej funkcji,
 • monitorowanie zmian prawnych oraz opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, dokumentów i pism dotyczących spraw finansowo-księgowych,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych i gospodarczych,
 • bieżące informowanie Dyrektora o sytuacji finansowej Muzeum oraz składanie sprawozdań i analiz niezbędnych w procesie podejmowania decyzji finansowych,
 • organizacja obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
 • sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 • zapewnienie terminowego ściągania należności,
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
 • nadzór nad ewidencją księgową składników majątkowych jednostki, inwentaryzacją oraz amortyzacją,
 • odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki,
 • koordynowanie pracy komórek organizacyjnych Muzeum w zakresie obiegu
  dokumentów finansowo-księgowych dotyczących realizowanych przez Muzeum projektów,
 • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej,
 • prowadzenie rozliczeń zadań inwestycyjnych,
 • prowadzenie rozliczeń, w tym m.in. dotacji podmiotowej oraz dotacji celowych, podatków, zobowiązań ZUS i podatkowych, projektów ministerialnych, UE i innych.


Wymagania niezbędne:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • spełnia jeden z poniższych warunków:
  • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiada doświadczenie na stanowisku głównego księgowego, zastępcy głównego księgowego lub kierownika działu finansowego,
 • posiada wiedzę z zakresu ustaw:
  • o finansach publicznych,
  • o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
  • rachunkowości,
  • o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  • o muzeach,
  • o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  • z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego
  • prawo zamówień publicznych,
 • doświadczenie w prowadzeniu księgowości i finansów w jednostce sektora finansów publicznych,
 • praktyczna znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych, rachunkowości, prawa zamówień publicznych, ustaw podatkowych,
 • praktyczna znajomość programu finansowo-księgowego oraz pakietu MS Office (szczególnie Excel).

Wymagania fakultatywne, preferowane, dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w instytucjach kultury,
 • znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury,
 • umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia, umiejętność planowania finansowego i budżetowania,
 • inicjatywa dobrej organizacji pracy i chęci doskonalenia umiejętności,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, systematyczność, skrupulatność oraz zaangażowanie,
 • umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres,
 • wysoka kultura osobista,
 • odpowiedzialność, dokładność, punktualność.

Oferujemy:

 • pracę w renomowanej instytucji kultury,
 • umowę o pracę, pełny etat,
 • stabilność zatrudnienia,
 • fundusz socjalny,
 • wsparcie podczas procesu wdrożenia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego, zawierającego opisowe potwierdzenie spełnienia niezbędnych wymagań.

W CV prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” lub w przypadku woli, by zgłoszenie było brane pod uwagę również w ewentualnych kolejnych rekrutacjach: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@etnomuzeum.eu do dnia 14 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 z adnotacją: „Rekrutacja: główny księgowy”.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 • Administratorem danych osobowych podanych i przetwarzanych w związku z prowadzoną rekrutacją jest Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 46, 31-066 Kraków;
 • W sprawach przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną (iodo@etnomuzeum.eu) lub listownie na adres Administratora;
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgody osoby, której dotyczą;
 • Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa;
 • Dane osobowe będą przechowywanie przez okres do trzech miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji, chyba, że udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych również w przyszłych rekrutacjach – wówczas, przez okres trzech lat;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uczestniczenia w procesie rekrutacji;
 • W odniesieniu do podanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  • dostępu do danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wycofania zgody
  • żądania usunięcia danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych