T T

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Etnograficznego w Krakowie

Treść

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. SEWERYNA UDZIELI W KRAKOWIE ul. Krakowska 46, 31-066 Kraków

Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

1. Wymagania:

1.1. Obowiązkowe:

a. wykształcenie wyższe, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
b. minimum ośmioletnie udokumentowane doświadczenie zawodowe, rozumiane jako doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie m.in. stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej, w tym udokumentowane pięć lat w sektorze kultury;
c. minimum trzy lata udokumentowanego doświadczenia na stanowisku kierowniczym w podmiocie z sektora kultury, w szczególności związanym z muzealnictwem, historią sztuki, ochroną dziedzictwa kulturowego, etnografią i antropologią kulturową;
d. realizacja dużych projektów z sektora kultury związanych z muzealnictwem, historią sztuki, ochroną dziedzictwa kulturowego, etnografią i antropologią kulturową, o zasięgu ogólnopolskim i/lub międzynarodowym;
e. znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury;
f. znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie;
g. korzystanie z pełni praw publicznych;
h. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz brak toczenia się postępowania karnego lub postępowania karnego skarbowego;
i. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 289 z późn.zm.);
j. znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie.
 

1.2. Fakultatywne, preferowane:

a. wykształcenie wyższe – studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie o kierunku humanistycznym lub technicznym lub z zakresu zarządzania;
b. ukończone studia, studia podyplomowe lub kursy, szkolenia z zakresu: ekonomii, muzealnictwa, ochrony dziedzictwa kulturowego, zarządzania, kierunków technicznych, zarządzania w kulturze, etnologii i antropologii kulturowej oraz pokrewnych kierunków;
c. doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem nie mniejszym niż 50 osób;
d. znajomość specyfiki sektora finansów publicznych i/lub w zakresie
pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej;
e. znajomość podmiotów będących muzeami, galeriami, związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego oraz doświadczenie w nawiązywaniu z nimi współpracy.

2. Informacje o stanowisku i zakresie wykonywanych zadań:

a. Dyrektor Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie zostanie powołany na okres od trzech do siedmiu lat;
b. wymiar etatu: 1/1;
c. miejsce wykonywania pracy: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, zwane dalej Muzeum, Kraków 31-066, ul. Krakowska 46;
d. zadania, jakie ma realizować Dyrektor w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury:
I. zarządzanie Muzeum i reprezentowanie go na zewnątrz;
II. realizowanie zadań Muzeum określonych w Statucie Muzeum;
III. planowanie i wdrażanie programu rozwoju całokształtu działalności Muzeum;
IV. przestrzeganie zasad gospodarności oraz dbanie o właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie mienia Muzeum;
V. wydawanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących działalność Muzeum;
VI. wykonywanie funkcji pracodawcy (przełożonego) wobec pracowników Muzeum;
VII. współdziałanie z instytucjami kultury, władzami samorządowymi i państwowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania kultury;
VIII. sprawowanie kontroli zarządczej.

3. Dokumenty oferty:

3.1. Obowiązkowe:

a. wniosek o przystąpienie do konkursu, zawierający motywację kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, opatrzony własnoręcznym podpisem;
b. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem;
c. oświadczenie osoby ubiegającej się o stanowisko dyrektora Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie dotyczące wykształcenia i przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej (zgodnie z wzorem), opatrzone własnoręcznym podpisem;
d. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
e. kopie dokumentów potwierdzających okres co najmniej ośmioletniego doświadczenia zawodowego, w tym pięć lat w sektorze kultury. Należy udokumentować okres wymaganego doświadczenia zawodowego, w tym pięć lat w sektorze kultury, poprzez dołączenie kopii świadectw pracy lub/i zaświadczeń od pracodawcy o okresie trwania stosunku pracy z uwzględnieniem stanowiska lub/i umów cywilnoprawnych lub/i zaświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej/informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku złożenia zaświadczeń, informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub umów cywilnoprawnych należy złożyć oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem o okresie doświadczenia zawodowego z uwzględnieniem (jeśli miały miejsce) każdej przerwy mającej wpływ na określenie okresu doświadczenia zawodowego, w tym przede wszystkim z powodu zawieszenia działalności
gospodarczej, urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego;
f. kopie dokumentów potwierdzających trzy lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym w podmiocie z sektora kultury;
g. oświadczenie uczestnika o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem;
h. oświadczenie uczestnika, że nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem;
i. oświadczenie uczestnika, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 289 z późn. zm.), opatrzone własnoręcznym podpisem;
j. kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego lub oświadczenie uczestnika o znajomości języka obcego, opatrzone własnoręcznym podpisem;
k. program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie (zgodnie z wzorem), opatrzony własnoręcznym podpisem (maksymalnie 10 stron formatu A4, maksymalnie 2500 znaków na stronę), zawierający następujące elementy:
  • misję i wizję;
  • cele strategiczne;
  • cele długoterminowe (minimum na 3 lata) ze wskazaniem planowanych działań do ich realizacji oraz wskaźników ich osiągnięcia;
  • koncepcję finansowania działalności Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie umożliwiającą osiąganie celów strategicznych i długoterminowych.
Program realizacji zadań należy złożyć w formie papierowej, a także edytowalnej wersji elektronicznej – na nośniku elektronicznym (np. płycie CD lub pamięci USB lub karcie pamięci). Forma elektroniczna dotyczy wyłącznie programu.
Dołączony program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, nie uwzględniający wszystkich ww. kryteriów skutkuje odrzuceniem oferty. Dopuszczalny limit przekroczenia wskazanej liczby 25 000 znaków programu realizacji zadań to 5%.
l. oświadczenie uczestnika o zapoznaniu się z treścią informacji dla osób ubiegających się o stanowisko dyrektora Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie dotyczącej ochrony danych osobowych;
m. oświadczenie uczestnika ubiegającego się o stanowisko dyrektora Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku.

3.2. Fakultatywne:

a. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie, posiadaną wiedzę lub dodatkowe umiejętności, opisane w pkt I.1.2. lit. a-e, w formie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń, oświadczeń uczestnika;
b. kopie opinii lub rekomendacji poświadczających posiadane umiejętności i kompetencje.

Wszystkie strony oferty (zapisane i niezapisane) winny być oznaczone kolejnymi numerami.

II. Informacje dodatkowe

1. Przykładowe wzory wymaganych dokumentów (oświadczeń oraz programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie) dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce: Oferty pracy i praktyki, w zakładce: Konkursy na stanowiska.

2. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

3. Ofertę, zawierającą wniosek o przystąpienie do konkursu oraz wymagane dokumenty, należy złożyć w terminie do dnia 9 września 2022 r. do godziny 16:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie” na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, ul. Racławicka 56 w Krakowie lub przesłać na adres: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56. Liczy się data wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie będą rozpatrywane. Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego nie zwraca, z wyjątkiem wyraźnej prośby uczestnika konkursu zgłoszonej nie później niż do 5 lat od zakończenia konkursu.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników, II etap – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której uczestnicy konkursu zobowiązani będą do prezentacji elementu oferty, o którym mowa w pkt I.3.1. lit. k, która odbędzie się nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dokonanej przez Komisję oceny spełnienia przez uczestników warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie lub stwierdzeniu uchybień lub braków w złożonych ofertach.

5. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie.

6. Nieobecność uczestnika podczas rozmowy kwalifikacyjnej traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny.

7. Przewidywane rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 20 października 2022 r.

8. Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie oraz program jego działania w oparciu o program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, o którym mowa w pkt I.3.1 lit. k – zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 194 z późn. zm.). Odmowa zawarcia ww. umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.

9. Szczegółowe informacje, w tym dokumenty dotyczące warunków organizacyjno-finansowych, oraz informacje o działalności Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie można uzyskać w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Zacisze 5 w Krakowie (wejście od ul. Basztowej 22) – pok. nr 181, a także pod numerem telefonu (12 63 03 148) lub drogą elektroniczną pisząc na adres sekretariat.kd@umwm.malopolska.pl


10. Regulamin pracy komisji konkursowej zostanie opublikowany m.in. na www.malopolska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce: Oferty pracy i praktyki, w zakładce: Konkursy na stanowiska.


PLIKI DO POBRANIA: