AA
Projekt Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe
img
 

Głównym celem projektu Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe – stworzenie platformy digitalizacji zbiorów muzealnych w regionie Małopolski” jest zwiększenie dostępu on-line do zbiorów muzealnych poprzez stworzenie platformy digitalizacji siedmiu ważnych instytucji kultury z regionu Małopolski.

 

Dzięki współpracy siedmiu małopolskich instytucji kultury powstała multimedialna platforma internetowa  www.kultura.malopolska.pl, zapewniająca dostęp do 54 000 zabytków z muzealnych kolekcji. Umożliwia ona poznawanie zasobów dziedzictwa kultury, w znacznej większości nie udostępnianych publiczności na co dzień. Wspólna strona wszystkich uczestników projektu powstała w oparciu o jeden program bazodanowy służący opracowaniu małopolskich kolekcji, wspólny słownik pojęć kluczowych i ujednolicone standardy opisów zabytków. Każdy zainteresowany będzie miał możliwość odkrywania i zgłębiania bogactwa kultury i historii Małopolski. Portal stanowiąc źródło wiedzy, pogłębionej refleksji czy inspiracji pozwoli kształtować przez mieszkańców regionu swoją tożsamość, wynikającą z wartości, bogactwa i odrębności tej kultury.

 

Zbudowanie trwałej sieci współpracy między uczestnikami projektu służy ochronie i popularyzacji dóbr kultury przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Zgodnie z ideą rozwoju społeczeństwa, opartego na wiedzy, oraz strategią rozwoju form kształcenia na odległość, projekt – zakładający digitalizację najcenniejszych obiektów Muzeum Narodowego w Krakowie i instytucji partnerskich oraz ich upowszechnianie – umożliwi prezentację dzieł sztuki w formie wirtualnej, łatwo dostępnej dla każdego. Zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i jego popularyzacja są jedną z wytycznych Unii Europejskiej, realizowaną poprzez nowatorski w skali Polski projekt zakładający digitalizację najcenniejszych zbiorów, zainicjowany przez Muzeum Narodowe w Krakowie w partnerstwie z:
- Muzeum Okręgowym w Tarnowie,
- Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie,
- Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni,
- Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie,
- Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec,
- Muzeum-Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej.


Proces digitalizacji prowadzony metodą fotografowania, skanowania i mikrofilmowania najcenniejszych zasobów kultury wzbogaci wspólną, internetową bazę danych zawierającą podstawowe (nota katalogowa) oraz popularno-naukowe informacje o wybranych obiektach z kolekcji. Do digitalizacji zostanie wykorzystany profesjonalny sprzęt, zakupiony w ramach projektu, który zapewni wymaganą wysoką jakość obrazu cyfrowego, jego archiwizację i zabezpieczenie zgodnie z obowiązującymi standardami.
 

Prezentacja zdigitalizowanych obiektów zachęci do aktywnego uczestnictwa w kulturze publiczność internetową, dostarczając zasobów wiedzy dostosowanych do potrzeb zróżnicowanych grup odbiorców.
 

Termin realizacji projektu: 01.04.2011 – 31.03.2014
Całkowita wartość Projektu wynosi 4.024.792,81 PLN
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
 

Przygotowanie: Luiza Fijałkowska, Joanna Niewidok

 Powrót do menu głównego
Dostępnosć muzeum
WMDL
Badania syberyjskie
bon kultury
Rzemiosło 2.0
Strój Krakowiaków zachodnich - badania, monografia, upowszechnienie
Granice
CDK