T T

Informacje o zniżkach

STOSOWANE ULGI W OPŁATACH ZA WSTĘP NA WYSTAWY
Ulga w opłacie za wstęp na wystawę stałą w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie przysługuje poniżej wymienionym obywatelom Polski, państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) tj. Norwegii, Szwajcarii, Lichtensteinu i Islandii po okazaniu stosownego dokumentu tj.:
 • Uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • Studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich,
 • Słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb specjalnych,
 • Nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych,
 • Emerytom i rencistom,
 • Osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami,
 • Członkom grup zorganizowanych,
 • Posiadaczom Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ oraz Karty Dużej Rodziny.

ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZA WSTĘP NA WYSTAWY
Zwolnienie z opłat za wstęp na wystawę stałą w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie przysługuje poniżej wymienionym obywatelom Polski, państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) tj. Norwegii, Szwajcarii, Lichtensteinu i Islandii po okazaniu stosownego dokumentu tj.:

 • Dzieciom do lat siedmiu,
 • Osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, „Zasłużony działacz kultury”, „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, „Zasłużony dla Kultury Narodowej”,
 • Posiadaczom „Karty Polaka”,
 • Członkom Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (PTL),
 • Pracownikom muzeów (także emerytowanym),
 • Członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
 • Studentom Kierunków Etnologii i Antropologii,
 • Przedstawicielom mediów,
 • Przewodnikom i opiekunom grup zorganizowanych,
 • Wszystkim zwiedzającym w niedzielę – dotyczy wystawy stałej,
 • Osobom lub grupom osób zwolnionych z opłaty na podstawie decyzji Dyrektora Muzeum.